دکمه چینی توپی شکل

چگونگی درست کردن دکمه چینی توپی شکل

1-نوار مخصوص را همانطور که شرح داده شد.آماده کنید.برای هر دکمه با یک نوار.یک تکه دراز به طول 30 سانتی متر(a)و هر دکمه با دونوار.دوتکه به طول 30 سانتی متر(b)درست کنید.دکمه با دونوار را با دست به هم بدوزید.

2-یک گره با قسمت انتهایی نوار درست کنید.برای راحتی کار میتوانید انتهای نوار را روی یک سطح پر شده مانند بالشتک مخصوص اتو سنجاق بزنید.

3-دومین گره را بالای گره اول. زیر انتهای نوار.درست کنید.

4-انتهای آزاد نوار را بالا و زیر گره اول به هم ببافید.

5-هر دو انتهای سر نوار را بکشید. گره را به آرامی با دو انگشت خود. به شکل توپ کوچک فرم دهید.

6-اضافه انتهای نوار را ببرید. طوری که بتوانید انتهای نوار را زیر دکمه توپی شکل.با دوخت ثابت نگه دارید.