دکمه های تزیینی

این نوع دکمه ها به صورت جفت میباشند.در انتهای سر یک طرف آن دکمه توپی شکل.که در مبحث قبل آموزش دادیم. قرارمیگیرد. این دکمه کمی حالت شرقی به لباس میدهد. این دکمه هارا در بسته بندی های آماده میتوانید خریداری کنید. اما انتخاب شما محدود خواهد بود و گاهی ممکن است هم رنگ لباس مورد نظرتان پیدا نکنید.این دکمه نیز با نوار هایی که در صفحه قبل آموزش دیدید. درست میشود. نوار ها را میتوانید هم رنگ لباس یا هم رنگ یکی از طرح ها و یا نقش ها.یا به طور کلی میتواند متضاد رنگ لباس باشد.تهیه کنید. این نوار. به صورت گره های به هم بافته شده درست میشود. تغییر در نوع گره های بافته شده و یا نوع متفاوت پارچه و تغییر اندازه قطر نوار میتواند شکل جدیدی از دکمه را بوجود آورد.

برای تهیه نوار (رجوع به صفحات قبل) از اریب پارچه.یک نوار تقریبا به طول 150 سانتی متر برش بزنید.برای درست کردن دکمه های به شکل توپ. یک نوار از اریب پارچه به طول 180 سانتی متر برش بزنید.پهنای نوار. به قطر طنابی که داخل آن قرا میگیرد بستگی دارد.

طریقه درست کردن دکمه های تزیینی

1-نوار هایی به شکل اریب از سمت چپ پارچه برش بزنید.به همان روشی که قبلا گفته شد.آن ها را آماده کنید نوار را از وسط نصف کنید و از قسمت درز. کنار هم قرار داده و از پشت با دوخت ریز که دیده نشود به هم وصل کنید.

2-یک گره کوچک در بالا و یک گره بزرگ در پایین با قسمت انتهایی نوار درست کنید.انتهای دیگر نوار را از پشت گره کوچک برده (a)و برای درست کردن دکمه توپی شکل.آن گره را از 10 سانتی متری انتهای آن شروع کنید وباقی طول نوار را به شکلی که توضیح داده میشود انجام دهید(b).

3- قسمت انتهایی نوار بلند را در جلو کار قرار دهید ویک گره دیگر که از داخل گره بزرگ رد میشود. درست کنید و سپس مانند گره اول کار را دنبال کنید.

4-انتهای بلند نوار را به طرف بالا برده و یک دور به دور گره کوچک بالایی از طرف زیر گره قبلی ببرید .و سپس سر نوار را دوباره به سمت جلو بیاورید و یک گره دیگر که داخل گره بزرگ زده میشود درست کنید.

5-دوباره انتهای نوار را به طرف بالا ببرید و اطراف گره کوچک. درست زیر گره قبلی برده وسپس انتهای نوار را به سمت پایین در جلو کار بیاورید و داخل مرکز گره بزرگ کرده و بکشید.

6-اندازه گره کوچک را که در اول کار درست کردید.متناسب با دکمه توپی که آماده کرده بودید. بکنید.انتهای نوار را به طرف پشت برده و با پس دوزی آن را ثابت کنید.