دکمه های توپی شکل

دکمه های توپی شکل برای جادکمه هایی به صورت بندینک ویا دکمه های مخصوصی که آنها را نیز میتوان با دست درست کرد.استفاده میشود. برای درست کردن این دکمه ها از یک نوار ظریف که از اریب پارچه تهیه میشود میتوان استفاده کرد. در داخل نوار طنابی ظریف و باریک قرارمیگیرد که به زیبایی و شکل مدل کمک میکند. این دکمه ها میتواند از یک یا دو نوار تشکیل شود. برای درست کردن گره های نرم و زیبا بر روی آن مهم است که از پارچه های نرم و سبک و ظریف استفاده شود. دو نوار به هم چسبیده به قط 3میلی متر. یک دکمه به اندازه 2 سانتی متر تشکیل میدهند. و از یک نوار. یک دکمه به اندازه 1/3 سانتی متر درست میشود. جهت درست کردن این نوار.به دو تکه طناب باریک به درازای 60 سانتی متر وبه قطر 3 میلی متر نیاز است که ازاریب پارچه به عرض 2/5 و طول 30 سانتی متر تهیه میشود.

طریقه آماده کردن نوار

​نوار پارچه ای از که از اریب پارچه تهیه کرده اید به دور طناب باریک تا بزنید. طوری که دوروی پارچه مقابل هم باشد .دولبه نوار را روی هم قرار داده و درز را مرتب کنید.طول این نوار را با پایه مخصوص زیپ بدوزید و سپس اضافه درز را ببرید. قسمت انتهایی آن را به صورت عرضی برای محکم و ثابت کردن طناب و پارچه باهم چرخ کنید.سر دیگر طناب را با دو انگشت خود محکم بگیرید. و پارچه را از روی آن عبور دهید. بدین طریق نوار به رو برمیکردد. اضافه نوار را قیچی کنید و انتهای آن را چرخ کنید