دکمه هایی به شکل گل داوودی

گل های پارچه ای برای تزیین لباس ویا استفاده به عنوان دکمه،بسیار شیک و زیبا هستند.با این نوع دکمه ها،جادکمه با چرخ یا دست دوخته میشوند.ابتدا روی تکه ای پارچه،جادکمه را به صورت پرو انجام دهید و اندازه مناسب آن را پیدا کنید.

برای درست کردن گل،از یک نوار اریب استفاده کنید.برای هر یک از دکمه ها،یک نوار روی اریب پارچه،از پارچه های ظریف و نرم،به طول یک سانتی متر و به پهنای 2/5 سانتی متر،ببرید.سپس نوار را از عرض تا بزنید،طوری که روی آن به طرف داخل باشد و از فاصله 0/5 سانتی متری از لبه روی آن را بدوزید.نوار را به طرف رو برگرانید،به این صورت که نخ را به یک طرف انتهای دوخت نوار ثابت کنید و آهسته آهسته سوزن را از آن رد کرده و به طرف رو برگردانید.(برای این کار از سوزن ضخیم استفاده کنید و از قسمت انتهای سوزن،آن را وارد نوار کرده و نوار را به طرف رو برگردانید.)

طریقه درست کردن دکمه هایی به شکل گل

1-نوار آماده را به فاصله هر 5 سانتی متر علامت بزنیدابتدا و انتهای نوار را 7/5 سانتی متر علامت بزنید.

2-به وسیله سوزن با نخ دولا،یک دوخت روی محل های علامت زده انجام دهید و سپس نخ را کاملا بکشید.مدل گل را مرتب کنید.

3-همه کار را جمع کنید و به وسیله کش ثابت نگهدارید.و گل را به صورتی که مورد نظر شماست با نخ دولا بدوزید.

4-یکی از دوسر نوار را تا زده و به زیر کار بدوزید و لبه دیگر راکمی ببرید و لبه آن را به طرف داخل تا زده و با دوخت ریز بدوزید.سپس این قسمت را نصف کرده و برای فرم دادن پایه دکمه،روی قسمت عقب زیر کار (کاملا فرم یک پایه را به خود بگیرد) با دوخت ریز ثابت کنید.