دوخت دوبله

1-لبه پارچه را به طرف پشت به اندازه یک سانتی متر تا و اتو کنید.سپس لبه دیگر پارچه را در زیر لبه تازده قراردهید. طوری که پشت به پشت مقابل هم باشند.

2-سپس روی لبه را با یک دوخت 0/75 میلی متری از لبه چرخ کنید.

3-بر روی سطحی صاف پارچه را پهن کنید. قسمت دوخته شده روبه بالا و لبه درز دوخته شده به سمت داخل قرارگیرد و روی آن را اتو بزنید. طوری ک لبه دوخت اولیه را بپوشانید.

4-حال روی طرف دیگر که آزاد است را چرخ کنید. طوری ک بین دو دوخت 7/5 میلی متر فاصله باشد.