دوخت دوبله انگلیسی-پیلی-پیلی یک طرفه

دوخت دوبله انگلیسی

دوبله پارچه را روی هم قرار دهید،و روی آن را چرخ کاری کنید و اضافه آن را قیچی کنید.سپس روی چرخ کاری را اتو بزنید و پارچه را از رو برگردانید و روی آن را کمی بالاتر از محل دوخت قبلی چرخ کنید.

پیلی

درز را تا جاییکه خط افقی علامت زده شده،بدوزید.وسط پیلی را اتو کنید.درز داخل پیلی را به فاصله 8 سانتی متر از داخل لباس بدوزید.لبه بالای پیلی را بدوزید.دامن را تا گذاشته و سپس بقیه درز داخل پیلی را که 8 سانتی متر بوده تا پایین دامن چرخ کنید.

پیلی یک طرفه

درز وسط را تا جاییکه علامت زده شده بدوزید.عرض پیلی را از وسط اتو کنید.خط پیلی را تا فاصله 8 سانتی متری اطراف دامن بدوزید.لبه عرض پیلی دار در قسمت بالای دامن بدوزید.اطراف دامن را تا گذاشته و بقیه درز دامن را بدوزید.