دوخت زیپ بر روی جیر

روی پارچه های جیر از دکمه و زیپ میتوان استفاده کرد. به همین دلیل این که جیر مصنوعی ریش ریش نمیشود،تمیز کاری لبه جلو ساده است و لازم نیست لبه آن را به طرف داخل تا بزنید. اگر جیر شما نازک و ظریف باشد،زیپ را به روش معمولی زیر یا روی کار،با توجه به مدل خود قرار دهید.برای این که محل دوخت زیپ محکم تر باشد. از یک نوار از جنس خود پارچه که در قسمت زیر کار قرار میگیرد و روی زیپ را میپوشاند،استفاده کنید. به این ترتیب زیپ بین لباس و نوار قرار میگیرد.

دو روش برای دوخت زیپ (روش اول)

1- لبه های دوخت را،جایی که محل وصل زیپ میباشد،صاف کنید.

2-زیپ را در جای خود به وسیله چسب های مخصوص دوطرفه ثابت کنید.لبه باز پارچه درست در مرکز زیپ بر روی قسمت دندانه های فلزی قرار گیرد.

3- بر روی وسط زیپ از طرف روی پارچه نوار چسب شفاف به عرض یک سانتی متر قرار دهید.این در واقع حکم راهنما برای دوخت شما است.زیپ را از فاصله 5 میلی متری هر یک از لبه بریده شده بدوزید.

(روش دوم)

1-لبه را به اندازه طول زیپ از 3 میلی متری لبه ببرید. این لبه به دلیل این که ریش ریش نمیشود احتیاج به پاکدوزی ندارد.

2-قسمتی از زیپ که در زیر کار قرار میگیرد را روی پارچه به وسیله نوار چسب مخصوص ثابت نگه دارید و سپس از فاصله 2 میلی متری از لبه دندانه زیپ روی آن را بدوزید.

3-یک نوار به عرض 2/5 سانتی متر که طول آن به اندازه مقدار بازی زیپ به اضافه 2/5 سانتی متر بیشتر،برای سجاف ببرید.نوار را پشت کار قرار دهید و نزدیک به لبه بدوزید و یک دوخت دیگر به فاصله 5 میلی متری از لبه اولیه نیز انجام دهید.

4-لبه رویی را روی لبه زیری که زیپ روی آن دوخته شده قرار دهید،طوری که دوخت لبه زیر را بپوشاند و سپس از رو چرخ کاری کنید.

5-لبه لباس را به طرف دیگر پارچه که دو روی آن بر روی هم باشد،تا بزنید. لبه آزاد سجاف،محلی که زیپ دوخته شده را در زیر چرخ قرار دهید و سپس روی آن را بدوزید.

6-روش دیگر این که لبه آزاد سجاف را میتوانید به وسیله لایی چسب مخصوص با اتو به پارچه بچسبانید.