دوخت زیپ دوطرفه بدون سجاف

درز را تا جاییکه برای زیپ علامت گذاری شده بدوزید. و سپس درز را باز کرده و اتو کنید.روی زیپ را به پشت درز لباس گذاشته طوری که دندانه های زیپ درست روی خط درز قرار بگیرد و درز دوطرف روی زیپ مساوی باشد. بعد از کوک زدن از روی لباس با پایه مخصوص دوخت زیپ. دور تا دور زیپ را به فاصله نیم سانتی متر چرخ کنید.به این صورت که از طرف چپ از بالا شروع کنید. وقتی به انتهای زیپ رسیدید. لباس را برگردانده (برای جلوگیری از حرکت پارچه در زیر چرخ. سوزن را در داخل پارچه قرار داشته باشد) انتهای آن را مستقیم چرخ کنید . وسپس طرف دیگر را از پایین به طرف بالا چرخ کنید.

روش3-دو سجاف برای طرف چپ شلوار ببرید و یک سجاف هم برای طرف راست شلوار. اول سجاف طرف راست را روی شلوار دوخته و بعد زیپ را روی سجاف گذاشته طوری که روی زیپ در روی پارچه قرارگیرد و بعد آن را چرخ کنید. بعد از پشت شلوار به فاصله 3 سانتی متر سجاف را به شلوار بدوزید. طرف دیگر زیپ را به درز طرف چپ شلوار کوک بزنید و سجاف دولا شده را زیر زیپ گذاشته خیلی ظریف از لبه درز چرخ کنید. اگر زیپ بلند تر از اندازه درز زیپ باشد. اضافه آن را در محل کمر قرار دهید و با قیچی ببرید و سر زیپ را محکم کرده و سجاف را دوخته و روی زیپ قرار دهید.