دوخت زیپ شلوار

روش 1- درز وسط جلوی شلوار را از زیر علامت چاک زیپ بدوزید. لبه اضافه درزها ولبه های سجاف سرخود چاک را سردوزی کنید. سجاف های سرخود چاک را از خط لبه چاک زیپ تا بگذارید و اتو بزنید. یک لبه زیپ را زیر لبه زیری چاک طوری کوک بزنید که دندانه های آن دیده شود. سجاف را پشت آن گذاشته و نزدیک لبه چاک چرخ کاری کنید.زیپ را ببندید و محل دوخت آن به سجاف سمت دیگر چاک را علامت گذاری کنید. زیپ را باز کنید و طرف ندوخته آن را روی علامت تعیین شده فقط به سجاف سرخود سمت دیگر چاک بدوزید. زیپ را ببندید و از روی خطوط تعیین شده در طرف بدون سجاف چاک چرخ کاری کنید.دقت کنید سجاف زیر دوخت نرود و فقط پایین آن ها( در انحنای پایین) به هم دوخته شوند.

روش 2- سجاف را به طرف چپ چاک زیپ که روی شلوار است سنجاق بزنید.طرفین روی پارچه روی یکدیگر قرار میگیرند. قسمت های شلوار را تا جایی که علامت افقی برای دوختن زیپ زده شده بدوزید و انتهای درز را با یک چاک کوچک با نوک قیچی ببرید. سجاف را به طرف داخل برگردانده. کوک بزنید. سجاف را روی یکدیگر قراردهید.طرف روی پارچه به طرف داخل باشد و قسمت های جلو شلوار را در امتداد لبه گرد شده سجاف به یکدیگر چرخ کنید. اضافه درز را به فاصله 0/5 سانتی متر بریده و سجاف را برگردانید. لبه باز آن را با زیگزاگ پاکدوزی کنید. زیپ را تا نزدیک دندانه های آن زیر لبه طرف چپ چاک جلوی شلوار کوک بزنید.

1-لبه دیگر سجاف را طوری زیر لبه طرف راست چاک زیپ کوک بزنید که لبه پاکدوزی شده سجاف روی نوارزیپ را باریک بدوزید.سعی کنید که سجاف زیپ نیز با آن چرخ شود. زیپ را ببندید. وسط یک طرف سجاف را روی وسط سمت دیگر سجاف قرار داده و بدوزید.

2-طرف چپ نصف دیگر زیپ را روی سجاف کوک بزنید. طوری که شلوار با آن دوخته نشود. زیپ را به سجاف بدوزید و لبه طرف چپ چاک را از رو چرخ کنید. طوری که سجاف نیز با آن دوخته شود.