دوخت لبه به روش آسان

دور یقه را با سجاف باریک که از اریب پارچه تهیه کرده باشید،می توان با چرخ به روشی ساده دوخت.برای تهیه سجاف،یک نوار اریب به پهنای 3 سانتی متر و 5 سانتی متر بلند تر از گشادی دور یقه برای روی هم قرار گرفتن در انتهای کار برش دهید.

روی پارچه های ظریف و ابریشمی از سجاف یک لا و باریک استفاده کنید که خیلی حجم نداشته باشد. این روش را روی لباس هایی از جنس ساتن،تافته و ارگانزا میتوانید پیاده کنید. برای اینکه دور یقه ایست خوبی داشته باشد میتوانید یک نوار به آن اضافه کنید.قبل از دوخت لبه ها را از یک سانتی متری قیچی کنید.

چگونگی دوخت یک لا باریک:

1-از 5 میلی متری لبه روی آن را بدوزید و آن را برگردانید و به طرف پشت آن را تا بزنید و سپس روی آن را با اتو صاف کنید.

2-از فاصله یک میلی متری لبه پارچه، بادوخت ریز، روی لبه را بدوزید. اضافه پارچه را از نزدیک محل دوخت با قیچی مخصوص گلدوزی ببرید و روی آن را اتو کنید. هنگام دوخت ممکن است لبه کشیده شده باشد، بدین طریق به وسیله اتو، دوباره حالت اولیه به پارچه داده میشود.

3A-تا را به طرف پشت برگردانید و لبه ها را طوری روی هم قرار دهید که لبه برش خورده دیده نشود و از یک فاصله منظم از تا اولیه روی آن را بدوزید.

3B-به این صورت است که محل تا را با یک نوار ظریف که به وسیله اتو چسبیده میشود، بپوشانید و بعد آن را دوباره تا بزنید تا محل تا، حالت محکم و سفت به خود بگیرد.

چگونگی دوخت سجاف اریب:

نوار را به همان روشی که قبلا گفته شد برش بزنید. نوار را از پهنا پشت به پشت تابزنید و روی آن را اتو کنید. لبه های لباس را از 0/5 سانتی متری قیچی کنید. نواراریب را روی لباس قرار دهید و لبه ها را باهم میزان کنید. نوار اریب را روی لباس قرار دهید و لبه ها را باهم میزان کنید. نوار را دور یقه با سنجاق وصل کنید و 2/5 سانتی متر در قسمت وسط پشت اضافه تر بگذارید.

2-یک سر نوار را وارد لبه بکنید و دور یقه را بدوزید. سپس انتهای دیگر نوار را روی آن قرار دهید،این قسمت را داخل لبه کنید.

3-قسمت های اضافه نوار را ببرید و اتو بزنید. نوار را ابتدا به طرف خارج،بعد لبه را به طرف داخل لباس برگردانده و روی آن را اتو بزنید. سپس دور آن را از نزدیکی لبه بدوزید.