دو روش برای اتوکشی درزها

دو روش برای اتوکشی درزها بر روی لوله استوانه ای

1- لوله استوانه ای کوچکازیک لوله چوبی به طول دلخواه وقطر یک سانتی متر استفاده کنید.این لوله برای بازکردن درزهای مچ. بندشلوار.زیرپوش. کمر ومانند این ها مناسب میباشد.

2- لوله استوانه ای بزرگ این لوله قطرآن 25 سانتی متر است وبرای بازکردن درز های دوخت بدون اینکه اثری روی پارچه باقی بگذارد مناسب است.