روش تا زدن پارچه های مخمل

1- لبه های آزاد را با سردوز یا نوار اریب،پاکدوزی کرده سپس با دست پس دوزی کنید.هنگام دوخت،نخ را زیاد نکشید.

2-لبه تا زده شده روی صفحه مخصوص اتو مخمل و یا روی یک تکه پارچه مخمل قراردهید و سپس از داخل بخار داده و برای صاف کردن لبه تا زده شده،به وسیله یک برس لباس به آرامی روی آن مالش دهید تا صاف شود.

چهار روش برای اتو زدن پارچه های مخمل:

1-میز کار یا میز اتو را بایک پارچه مخمل به طوری که قسمت کرک دار آن به طرف بالا باشد،بپوشانید. سپس کارتان را روی آن قرار دهید .طرف کرک دار لباس (سمت روی پارچه) به طرف پایین باشد. دولبه درز را با دست باز کنید،سپس خیلی کم به آن بخار دهید.هرگز اتو را مستقیما روی پارچه قرار ندهید،بلکه با کمی فاصله این کار را انجام دهید.

2-از صفحه مخصوص اتو برای پارچه مخمل استفاده کنید.پارچه را طوری که کرک های آن به طرف پایین باشد،روی صفحه قرار دهید و با آب پاش یا بخار اتو،آن را نم دار کنید و با فاصله اتو را روی آن قرار دهید.

3-برای این که کرک های مخمل از حالت خوابیده درآید،خیلی کم روی سطح مخمل را بخار دهید.در این حالت اتو را با فاصله بیشتر از مخمل نگاه دارید،و با برس یا یک تکه پارچه از جنس خودش،خیلی نرم و آرام در جهت عکس خواب پارچه،آن را حرکت دهید تا کرک های آن برجسته شود.

4- لباس را روی یک شانه لباس قرار داده و داخل حمامی که بخار دارد به مدت 0/5 ساعت آویزان کنید. سپس بدون این که به آن دست بزنید بگذارید کاملا خشک شود.