روش چین کش کردن لباس

لبه پارچه را سردوزی کنید.دوردیف بخیه درشت با فواصل نیم سانتی متر و 9 میلی متری از لبه بدوزید.دوسر نخ ها را آزاد بگذارید.از دوطرف نخ هردو ردیف را باهم بکشید تا پارچه چین بخورد.چین ها را مرتب کنید تا به اندازه عرض مورد نظر شود.