روش درست کردن پاییون

1-یک نوار به طول دلخواه آماده کنید. دو ((تا)) ی مساوی و یک اندازه درست کنید.

2-سپس دو ((تا)) را بر روی هم قرار دهید.

3-گره را نزدیک به پشت بچرخانید وبعد در جلو از قسمت وسط مرکز عبور دهید.

گره پاپیون را برای این که به خوبی شکل پیدا کند،کمی بکشید.