روش دیگر درست کردن مچ

پیلی های سرآستین را در جهت فلش مرتب کنید.آن ها را اتو زده و در جای خود کوک بزنید.مچ را ازرو دولا کنید و دوطرف آن را بدوزید.اضافه درز را از نزدیک دوخت برش دهید.مچ را به طرف رو برگردانید و اتو بزنید.یک لبه مچ را از طرف رو به سرآستین بدوزید.اضافه درز ها را به طرف مچ اتو بزنید.اضافه دیگر لبه مچ را یک سانتی متر(یا به اندازه تعیین شده) تا بگذارید و به درز مچ پس دوزی کنید.روی درز دوخت مچ را از فاصله 2 میلی متری از لبه چرخ کاری کنید.

طریقه دوخت کش

لبه پارچه را به طرف پشت پارچه تا بزنید و بدوزید.به اندازه 5 تا 6 سانتی متر آن را آزاد بگذارید تا کش را داخل آن قرار دهید.بعد کش را به اندازه مورد نظر ببرید و داخل محل تا زده کنید و سپس دوسر کش را با دوخت عمودی محکم کنید و باقی لبه آزاد را چرخ کنید.

زیپ کت،کاپشن یا اوورکت با سجاف

روش1: زیپ را باز کنید.یک طرف آن را از رو بر روی لبه جلو طوری قرار دهید که دندانه های آن بعد از خط لبه جلو رو به پهلوی لباس قرار گیرد.سجاف را روی آن گذاشته و به فاصله 7 میلی متری از لبه چرخ کنید.سجاف را روی اضافه درز به طرف داخل تا کنید و اتو بزنید.با پایه مخصوص دوخت زیپ،روی لبه جلو را چرخ کاری کنید تا لبه داخلی سجاف در جای خود دوخته شود.سجاف طرف دیگر را از رو بر روی لبه جلو بگذارید.زیپ را در حالی که دندانه های آن را به پهلوی لباس قرار گرفته،از رو بر روی سجاف به لبه جلو وصل کنید و به فاصله 7 میلی متری از لبه روی آن ها را چرخ کاری کنید.زیپ و سجاف را به طرف لبه جلو برگردانید و اتو بزنید.اضافه درز ها رو به پهلوی لباس قرار میگیرند. با پایه مخصوص دوخت زیپ روی جلو را چرخ کاری کنید.

روش2:زیپ را باز کنید . یک طرف ان را از رو برروی لبه ی جلو طوری قرار دهید که دندانه های ان قبل از خط لبه ی جلو رو به پهلوی جلو قپرار گیرد .سجاف را روی زیپ به لبه ی جلو بدوزید . سجاف و زیپ را به طرف داخل برگردانید و اتو بزنید تای لبه ی جلو روی دندانه های زیپ را می پوشاند با پایه ی مخصوص دوخت زیپ به فاصله 7 میلیمتری از لبه جلو چرخ کاری کنید طرف دیگر زیپ را به همین ترتیب به لبه ی دیگر لباس بدوزید.