روش سجاف دوزی با نوار اریب پارچه

سجاف هایی ک مستقیم از روی لباس دیده میشوند قشنگی و زیبایی لباس هایی که نازک و ظریف هستند را ازبین می برند. برای این گونه پارچه ها از سجاف هایی که از پارچه های ظریف و نازک تهیه شده اند استفاده نکنید. بلکه لبه ها را با یک نوار اریب باریک بپوشانید.بدین صورت نمای ظاهری لباس قشنگ و منظم دیده میشود.برای اینکه دوختی سریع و زیبا داشته باشید از نوار اریب های مخصوص و مرغوب استفاده کنید و آن را به سمت روی لباس بدوزید. البته اگر لازم بود میتوانید از خود پارچه، استفاده کنید. استفاده از نوار اریب، درصورتی که پارچه ظریف باشد، گاهی از دیده شدن زاپاس، سجاف و عیب های دیگر لباس جلوگیری میکند. درست و تمیز کارکردن نوار اریب بر روی لباس یک امتیاز خوب به شمار می آید و کار را تمیز تر نشان میدهد.

درآوردن سجاف با پارچه های ابریشمی مشکل است و باید تمام لبه های سجاف تمیز کاری و یکدست بشود،زیرا پارچه ظریف و نازک است و خط دوخت از روی لباس دیده میشود. به دلیل اینکه کناره پارچه برجسته از قسمت های دیگر پارچه است، آن را طوری روی الگو قرار دهید که به هنگام برش، بریده شود. در غیر این صورت هنگام دوخت روی پارچه های ظریف و نازک، باعث ضخیم تر نشان دادن منطقه دوخت میشود