روش سجاف کردن لبه جلو لباس با نوار

روش 1: نوار را از رو دولا کنید و اتو بزنید.نوار را باز کنید و یک لبه بلند آن را از رو،در پشت لبه جلو بدوزید.نوار را از روی اضافه درز به طرف بیرون برگردانید.لبه دیگر آن را یک سانتی متر تا بگذارید و اتو بزنید وسپس روی درز دوخت قرار دهید. از روی لبه های نوار را چرخ کاری کنید.

روش 2: نوار را از طرف روی پارچه دولا کنید و اتو بزنید. دولبه باز آن را باهم در پشت لبه جلو بدوزید.نوار را به طرف بیرون روی لبه برگردانید و اتو بزنید وبر روی لبه های آن را چرخ کاری کنید.

روش3: نوار را از طرف روی پارچه دولا کنید و اتو بزنید. دو لبه باز آن را باهم با نیم سانتی متر اضافه برای درز دوخت،روی لبه جلو بدوزید.نوار را به طرف بیرون و اضافه درز ها را به طرف لباس اتو بزنید.به فاصله نیم سانتی متر از درز و لبه اضافه درزها روی لبه جلو و لبه بیرونی نوار را چرخ کاری کنید.

 

طریقه پوشاندن یا بستن چاک یقه با دیگر اجزای لباس

نوار را به لبه چاک بدوزید،طوری که روی پارچه نوار به روی پارچه اصلی قرار گرفته باشد.اضافه درز را به طرف داخل نوار اتو کرده و نوار را در امتداد درز چرخ کنید.اضافه برای تا را به طرف پشت لباس یا نوار برگردانده،تا گذاشته و کوک بزنید.نوار را تا وسط جلو روی لبه دیگر قرار داده و بدوزید(از عرض) اضافه درز را بریده و درز را تا گذاشته و سپس پاکدوزی کنید.

 

سجاف مخصوص بلوز یا پلوور1:

1-نوار سجاف را در قسمتی که لایی چسبانده اید به لبه چاک بلوز یا پلوور،از درازا چرخ کنید.طرف روی نوار باید به سمت روی پارچه بلوز قرار گیرد و درز به طرف پشت پارچه می افتد.

2-اضافه درز را در قسمت جلو،از گوشه سجاف به صورت اریب،ببرید.نوار سجاف را از وسط جلو تا کرده،اتو کنید.طرفی که لایی چسبانده نشده،به سمت روی بلوز می افتد.بالا و پایین نوار را خیلی باریک به هم بدوزید.اضافه درز را ببریدوطرف دیگر سجاف را نیز به همین ترتیب آماده کرده و بعد از این که سجاف ها را روی یگدیگر قرار دادید،روی آن را چرخ کاری کنید.

3-پایین نوار سجاف را از پشت پارچه به جلو بلوز چرخ کنید.دوطرف روی پارچه روی یگدیگر قرار میگیرد.اضافه دز را به طرف جلو بلوز اتو کنید. وسط سجاف طرف راست را داخل طرف چپ قرار داده،طوری که از طرف روی بلوز دیده نشود،با دست بدوزید.

 

سجاف بلوز یا پلوور2:

نوارسجاف را از درازا به لبه چاک یقه بدوزید.دوطرف روی پارچه یعنی روی سجاف و روی بلوز روی یکدیگر قرار میگیرند.اضافه درز گوشه های درز را به طور اریب ببرید (با نوک قیچی چرت بدهید.)نوار سجاف را از وسط تا کرده،اتو کنید و امتداد درز ها را بدوزید.سجاف سرخود بلوز را به طرف رو تا بزنید.سجاف زیر را روی سجاف رو قرار داده،تا وسط جلو چرخ کنید.طرف باریک سجاف سمت راست را دوخته و اضافه درز را ببرید.

 

سجاف دور یقه

سجاف 1: درز های سرشانه را بدوزید.تکه های سجاف را به یکدیگر وصل کنید.سجاف را از طرف روی پارچه به لبه پشت دور گردن بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.سجاف را تا گذاشته،کوک زده،روی آن را بدوزید.

سجاف 2: طرفی را که لایی چسبانده اید به دور حلقه یقه بدوزید.طرفین روی پارچه روی یکدیگر قرار میگیرند.اضافه درز را به طرف داخل سجاف اتو کنید.درز های سرشانه را بدوزید.لبه دیگر سجاف را که لایی ندارد به روی درز برگردانده،کوک بزنید و بدوزید.

سجاف 3: در قسمتی که لایی به سجاف چسبانده اید،اضافه درز را به طرف پشت برگردانده ،اتو کنید.قسمت های سجاف را از سمت روی پارچه دور حلقه گردن بدوزید.درز های سرشانه را بدوزید.قسمت های دیگر سجاف را که لایی نچسبانده اید به یکدیگر بدوزید و آن را به لبه دیگر سجاف چرخ کنید. دوطرف روی پارچه روی یکدیگر قرا میگیرند.اضافه درز را ببرید و قسمتی از سجاف را که لایی نچسبانده اید روی درز برگردانده،کوک بزنید و بدوزید.

 

سجاف دکمه مخفی سرخود

سجاف را از طرف روی پارچه دولا کنید و اتو بزنید. لبه های بلند و سر پایین آن را به هم بدوزید.جادکمه را در محل های تعیین شده روی آن باز کنید.سجاف را فاصله یک میلی متری از لبه جلو در پشت لبه سجاف شده لباس گذاشته و لبه های داخلی(لبه های دوخته شده) آن را به سجاف لباس بدوزید.

 

سجاف دکمه مخفی سرخود

سجاف سرخود را یک بار به اندازه 3/5 سانتی متر و بار دیگر به اندازه 6 سانتی متر به طرف داخل تا کنید و اتو بزنید.به فاصله 3 سانتی متر از لبه روی آن را چرخ کاری کنید.تای داخلی را به طرف لبه جلو اتو بزنید و لبه آن را از ریز لبه جلو طوری که یک میلی متر عقب تر باشد،قرار داده و اتو بزنید.جادکمه ها را در محل های تعیین شده روی سجاف جادکمه ها باز کنید.سجاف جادکمه ها را از خط سجاف سرخود به داخل برگردانید و روی خط چرخ کاری سجاف بدوزید.سجاف سرخود لبه دیگر را تا بگذارید و چرخ کنید.دکمه ها را در مقابل جادکمه ها،بر روی آن بدوزید.

 

روش دیگربرای دوخت جادکمه مخفی:

لبه نوار جادکمه را در قسمت جلو (درز بلند) و پایین (درز کوتاه) به آستر وصل کنید.جادکمه ها را بدوزید و نوار جادکمه را روی سجاف طرف راست کوک بزنید.پایین سجاف را محکم بدوزید،(درزافقی) سجاف را تا بگذارید.لبه جلو لباس را در حالی که سجاف به آن دوخته شود بدوزید.