روش های بستن دولبه لباس

بعضی از دکمه های فلزی پایه دار. به مرور نخ را ازبین برده و به لباس آسیب می رسانند.برای جلوگیری ازاین مسئله یک نوع بندینک فلزی را داخل سوراخ پایه دکمه کرده و بعد آن را به لباس بدوزید.اگر میخواهید که ارتفاع دکمه حفظ شود.ازیک بندینک مستقیم استفاده کنید و برعکس اگر به ارتفاع بیشتری نیاز است از بندینک گرد استفاده کنید.مانند آنهایی که روی پالتو وصل میکنند.برای بستن بعضی از قسمت های لباس.جاییکه دولبه درست کنار هم قرارمیگیرد. به جای آن که روی هم باشد میتوانید از انواع دکمه هایی که به صورت نروماده هستند و از جنس پلاستیکی است به جای قزن و یا بندینک استفاده کنید .یکی از آن را روی محل مورد نظر بدوزید و دومی را روی لبه مقابل.طوری که بقیه لبه دکمه.بیرون باشد.

1- دکمه با پایه فلزی: بندینک فلزی را داخل پایه دکمه کرده و سپس لباس و بندینک را به هم بدوزید.

2- دکمه های پلاستیکی نروماده: یک قسمت دکمه را کاملا روی پشت کار بدوزید و قسمت دیگر را روی لبه دیگر.طوری که بقیه آن از لبه لباس بیرون باشد بدوزید