زیپ جلو با مغزی و سجاف

پشت خط چاک جلو را لایی بچسبانید.خط چاک را قیچی کنید.دوطرف پایین چاک را به اندازه یک سانتی متر اریب چرت دهید.نوار های مغزی را از رو دولا کرده،اتو بزنید.لبه های بلند هر نوار را با هم به فاصله یک سانتی متر از لبه،به لبه های چاک بدوزید.نوار های مغزی را به طرف چاک و اضافه درز ها را به طرف پهلوهای لباس برگردانید و اتو بزنید.پایین نوار های مغزی و سه گوش پایین چاک را به طرف داخل لباس برگردانید و اتو بزنید.سه گوش را به نوارهای مغزی بدوزید.(توجه: بالای خطوط افقی،روی لباس و پایین آن ها،پشت لباس را نشان میدهد.)زیپ را پشت نوارهای مغزی طوری قرار دهید که از روی کار دیده نشود و از میان درز دوخت مغزی ها،آن را به لباس بدوزید.سجاف را از طرف پشت در پشت چاک قرار دهید.لبه های چاک آن را تا بگذارید و به نوارهای زیپ پس دوزی کنید.اضافه لبه های داخلی سجاف را تا بگذارید و چرخ کنید.

 

زیپ جلو بدون سجاف

چاک را تا یک سانتی متری پایین آن برش دهید و دوطرف پایین چاک را،اریب چرت دهید.لبه های چاک را نیم سانتی متر به طرف پشت برگردانید و اتو بزنید.سه گوش پایین چاک را تا بگذارید و اتو بزنید.عرض چاک یک سانتی متر میشود.زیپ را در وسط چاک پشت لبه های تا گذاشته آن،کوک زده و با پایه مخصوص دوخت زیپ دور تا دور لبه های چاک را چرخ کاری کنید.

 

زیپ جلو با یقه ایستاده

درز سرشانه ها را بدوزید.یک لبه بلند یقه را از رو به داخل گودی یقه بدوزید.اضافه درزها را به طرف یقه اتو بزنید.لبه دیگر یقه را یک سانتی متر تا بگذارید و اتو بزنید.یک طرف زیپ را تا وسط یقه از رو بر روی یک لبه چاک گذاشته و به فاصله 7 میلی متری از لبه چاک بدوزید.دندادنه های زیپ رو به پهلوی لباس قرار گرفته باشد.طرف دیگر زیپ را به همین ترتیب به لبه دیگر چاک بدوزید.زیپ را به طرف چاک و اضافه درزها را به طرف پهلوی لباس برگردانید و اتو بزنید.با پایه مخصوص دوخت زیپ،دور تا دور لبه های چاک را چرخ کاری کنید.اضافه لبه های یقه را بعد از زیپ تا بگذارید و اتو بزنید.یقه را به طرف بیرون برگردانید و لبه تا گذاشته آن را به درز گودی یقه بدوزید.قسمت باز لبه یقه را به نوار های زیپ پس دوزی کنید.

 

یقه کشبافت

لبه های یقه را به هم بدوزید. درز را باز کنید و اتو بزنید.یقه را دولا کنید.پشت پارچه را در داخل قرار گیرد.لبه های باز یقه را باهم به گودی یقه لباس بدوزید.درز یقه را با درز یکی از سرشانه ها منطبق کنید.یقه را به طرف بالا و اضافه درزها را به طرف پایین برگردانید و نزدیک درز،دو ردیف چرخ کاری روی گودی یقه انجام دهید.توجه: اگر پارچه لباس از جنس ژرسه(کشی) باشد،چرخ کاری دور گودی یقه را با سوزن دوقلو یا دوخت زیگزاگ انجام دهید.