سجاف چاک سر آستین

روش 1:خط چاک را قیچی کنید و در بالای آن روی خط اریب چرت دهید.لبه کوتاه تر چاک را دولا تا بگذارید و بدوزید.سجاف را از رو،پشت لبه دیگر چاک بدوزید.بالای اضافه درز چاک را تا خط دوخت چرت دهید.سجاف را به طرف بیرون برگردانید،از رو دولا کنید و بالای آن را بعد از درز چاک،سه گوش بدوزید.اضافه درز ها را از نزدیک دوخت ببرید.سجاف را به طرف رو برگردانید و اتو بزنید.روی لبه تا شده،آن را چرخ کاری کنید.اضافه درز چاک را به طرف سجاف اتو بزنید.لبه دیگر سجاف را تا گذاشته،روی درز چاک،چرخ کنید.سه گوش بالای سجاف را به آستین بدوزید.بالای چاک،روی سجاف،افقی چرخ کاری کنید.سپس تا بالای چاک زیر درز را بدوزید.

روش2:نوار سجاف را از طرف روی پارچه به جایی که علامت چاک آستین گذاشته شده کوک بزنید و باریک به دور خط چاک آستین بدوزید.سپس خط چاک (وسط درز) را قیچی کنید. سجاف را به طرف روی آستین برگردانده،اضافه درز سجاف را تا بگذارید و باریک بدوزید.

روش3:نوار سجاف را به دور خط چاک آستین کوک بزنید.اطراف آن را از طرف روی آستین بدوزید.بین دو درز را قیچی کنید و نوار سجاف را به طرف پشت آستین برگردانده و بدوزید.

روش4:خط چاک سر آستین را قیچی کنید.نواری دو برابر طول چاک و به پهنای 2 ساتنی متر از اریب پارچه ببرید.یک لبه بلند آن را از رو در پشت یک طرف چاک بدوزید.چاک را باز کنید و در ادامه درز قبلی،نوار را به طرف دیگر چاک بدوزید.سجاف را از وسط به طرف بیرون برگردانید و اتو بزنید.لبه دیگر آن را نیم سانتی متر تا بگذارید و به درز دوخت،چرخ کنید.

طریقه دوخت مچ

1-آستین مچ دار:

روش اول:چاک آستین را آماده کنید.درز آستین را بدوزید و لبه آن را چین کشیده و یا پیلی دار کنید.مچ ها را از طرف طول و از پشت پارچه تا بزنید.دوطرف سر مچ را تا جایی که مچ روی هم می آید،بدوزید و سپس آن را به طرف رو برگردانید.لبه مچ را به دور پایین آستین بدوزید و اطراف درز را با فاصله نیم سانتی متر از لبه درز ببرید.درز را به طرف داخل مچ اتو کنید و طرف دیگر لبه مچ را به روی درز برگردانده،بدوزید.

روش دوم:مچ را دولا کنید،طوری که روی پارچه در داخل قرار گیرد.و دولبه آن را چرخ کنید و به طرف رو برگردانید.لبه لایی زده مچ را به لبه آستین بدوزید و لبه مچ را به داخل آستین تا بزنید و دور آن را چرخ کاری کنید.

2-آستین با لبه دوبل (الف): لبه دوبل که جدا بریده میشود را به لبه آستین بدوزید.اضافه درز را به طرف دوبل برگردانده و اتو کنید.سپس روی آن را بدوزید. درز آستین را بدوزید.اطراف دوبل را به طرف داخل برگردانده و بدوزید.

3-آستین با لبه دوبل(ب): تکه دوبل آستین را از طرف روی آن به لبه آستین بدوزید.در این حالت آیستین باید از طرف پشت پارچه باشد.سپس لبه دوبل را به طرف روی آستین برگردانید.اضافه درز را روی لبه درز دوخته شده برگردانده و اتو کنید.روی آن را بدوزید.درزآستین را بدوزید.

4-آستین با لبه دوبل(ج):دوبل را از درازا تا بزنید طرف پشت پارچه داخل تا قرار گیرد.لبه تا ی دوبل را اتو کنید و بدوزید.دوطرف لبه باریک دوبل را به یکدیگر کوک بزنید و آن را از پشت لبه آستین بدوزرید.سپس دوبل را به طرف روی آستین برگردانید.درز آستین را بدوزید.

5-آستین با مچ باریک:لبه آستین را چین بکشید و یا پیلی دهید.لبه مچ را به لبه آستین بدوزید.درز آستین را به طرف داخل مچ اتو کرده و سپس درز آستین و مچ را بدوزید.مچ را دولا کرده،طوری که روی درز دور مچ را بپوشاند،بدوزید.

6-آستین با دوبل سرخود:درز آستین را بدوزید.لبه آستین را از جاییکه خط افقی مخصوص تای لبه کشیده شده،به طرف داخل آستین برگردانده و کوک بزنید.لبه آستین را به طرف روی آستین دوبله کنید.

7-آستین با مچ کش دار:درز آستین را بدوزید.اضافه نوار را به طرف داخل برگردانده و بدوزید.روی خطوطی را که برای رد کردن کش منظور شده،بدوزید.کمی از آن را برای رد کردن کش باز بگذارید و کش را از آن ها رد کنید.