شیوه انجام طرح چین حلقه ای

1-طرح را روی کاغذ بکشید. میتوانید با یک دایره به قطر 10 سانتی متر یا هر اندازه دلخواه شروع کنید. سپس یک دایره دیگر،بزرگتر از 10 سانتی متر(اولی) بکشید. به لبه های داخلی و خارجی دایره،1/5سانتی متر برای دوخت اضافه کنید.

2-لبه درز خارجی را به طرف مرکز دایره علامت بزنید. خط دوخت را نیز از 0/5 سانتی متر هر دو طرف درز علامت بزنید. راه پارچه موازی با چاک باشد.

روش دوخت چین حلقه ای با آستر

1-ابتدا یک الگو آماده کنید،سپس تکه های چین حلقه ای را از هر دو پارچه اصلی و آستری برش بزنید.

2-درز تکه هایی را که برش زدید را روی هم گذاشته،طوری که دو روی آن به طرف داخل باشد. از فاصله 0/5 میلی متری لبه بدوزید. این عمل را برای آستری نیز تکرار کنید،روی درز ها را اتو کنید.

3-آستر و پارچه را روی هم طوری قرار دهید که دو روی پارچه بر هم منطبق باشد.سپس اطراف لبه پایین را بدوزید. درز دوخته شده را با اتو صاف کنید.

4-سپس درز را باز کرده و روی آن را اتو بزنید. هنگام اتو کشی لبه،از بالشتک مخصوص استفاده کنید.

5-پارچه را به طرف رو برگردانید و با نوک اتو از روی کار،لبه را اتو بزنید.اضافه درز لبه پایین را از داخل( پشت کار)از 3 میلی متری قیچی کنید.

6-دو لبه بالایی را برهم قرار داده و از روی کار بدوزید.

7-روی لبه دوخته شده بالا را یک در میان یک تا 5 سانتی متر تا نزدیکی محل دوخت برش( چرت) بزنید. این برش ها بستگی به قوس لبه داخلی دارد.

8-خط درز دوخت چین حلقه ای را با لباس کنار هم قرار داده و از طرف پشت آن روی کار را بدوزید. (دو روی پارچه روی هم باشد). لبه ها را اتو بزنید.