طرز دوخت شلوار

ساسون ها را بدوزید.قسمت جلوی شلوار را روی پشت قرار داده،طوری که طرفین دو روی پارچه روی یکدیگر قرار گیرند،درز های پهلو و داخل شلوار را بدوزید.درز وسط شلوار را تا جاییکه برای زیپ علامت زده شده،بدوزید.زیپ را طبق آموزش زیپ وصل کنید.کمر را به بالای شلوار وصل کنید.به این ترتیب که کمر را از درازا تا کرده(روی پارچه داخل کمر قرار بگیرد)قسمت که باید روی هم بیاید را بدوزید و بقیه درز کمر را وصل کنید و اضافه درز را به فاصله 0/5 سانتی متر ببرید.گوشه های درز را گرد کنید و کمر را به طرف رو برگردانید و تا بگذارید،طوری که روی درز را بگیرد و سپس بدوزید.لبه پایین شلوار را تابگذارید و بدوزید.

کمر: یک طرف کمر را به بالای دامن بدوزید.طرفین روی کمر و دامن بر روی هم قرار میگیرند.قسمتی را که برای دوختن دکمه روی هم می آید،آزاد بگذارید.کمر را از درازا تا کنید.طرف روی پارچه داخل کمر واقع میشود.طرفین باریک یعنی دوسر کمر را تا جاییکه باید کمر روی هم بیاید،باریک بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.گوشه های درز را گرد کرده،کمر را به طرف رو برگردانید،طوری که درز را بپوشاند،سپس تا گذاشته و بدوزید.قلاب یا دکمه کمر را بدوزید.