طریقه دوخت پوست مصنوعی

همان طریقی که برای دوختن پوست های طبیعی به کار میرود.میتوان برای پوست های مصنوعی هم استفاده کرد.دوختی را که برای این نوع پارچه ها میتوانید استفاده کنید دوخت معمولی و ساده است.ازپوست مصنوعی برای مدل دادن به قسمت های مختلف لباس مانند یقه،لبه آستین،دور لبه کلاه یا پالتو و لبه های کت،میتوان استفاده کرد.به دلیل این که پوست مصنوعی حجم زیادی دارد و ضخیم تر از پوست طبیعی است،از تا زدن لبه های آن خودداری کنید،از یک دوخت ساده استفاده کنید.همچنین از ساسون،جیب و برش های افقی یا عمودی،تا آنجایی که امکان دارد،استفاده نکنید،به جای جا دکمه از بندینک و یا قزن استفاده کنید.

قرار دادن الگو بر روی پارچه پوست،برش و علامت گذاری

تا آنجایی که امکان دارد،هنگام استفاده از این نوع پارچه ها،مدل های ساده انتخاب کنید.این نوع پارچه ها احتیاج به لایی ندارند و از آستری نازک برای برش های داخلی،مانند جیب داخل درز یا سجاف پشت یقه استفاده کنید،تا از حجم زیاد لباس در قسمت های یقهو محل وصل سجاف ها و غیره جلوگیری شود.الگو را روی پارچه به صورت یک لا قرار دهید،طوری که پشت پارچه به طرف بالا باشدسعی کنید که خواب پارچه به طرف پایین لباس باشد.پوست های فانتزی پرزهای آن معمولا به سمت بالا یا به صورت کج میباشد.از سنجاق های نازک و بلند برای ثابت نگه داشتن الگو به پارچه استفاده کنید.پارچه پوست را از پشت برش بزنید(هرگز از رو پارچه برش نزنید) قیچی حتما تیز باشد و با نوک قیچی برش بزنید.علامت های الگو را به پشت پارچه به وسیله سنجاق یا صابون خیاطی منتقل کنید.

دو روش برای برش پارچه های پوست

برش به وسیله تیغ: بااین روش میتوانید به راحتی و خیلی سریع،بدون اینکه در روی پوست خرابی بوجود آید،پارچه را برش بزنید.همچنین میتوانید از یک کارد خیلی تیز به جای تیغ برای این کار استفاده کنید.

برش به وسیله قیچی:برای برش پارچه های پوست مصنوعی میتوان از قیچی که قبلا تیغه های آن تیز شده استفاده کرد.البته باید به این نکته توجه داشته باشید که برای برش با قیچی از نوک آن استفاده کنید.