طریقه دوخت جای بند کاپشنی بر روی کت یا کاپشن-دوخت دوبله صاف

بر روی لباس در محل مورد نظر،که بند از آن خارج میشود،منگنه گرد سوراخ دار بزنید(میتوانید با جادکمه این محل را باز کنید).از پشت لباس یک نوار یا نوار اریب(عرض نوار بستگی به پهنای نواری که از داخل آن عبور می دهید دارد)که دو لبه آن تا زده شده،روی محل مورد نظر چرخ کنید.سپس بند را از داخل حلقه فلزی عبور داده و دوسر بند را روی لباس قرار دهید.

دوخت دوبله صاف

دولبه پارچه را بر روی هم قرار دهید و از رو به فاصله یک سانتی متر چرخ کنید.پارچه را برگردانید و لبه زیری پارچه را به فاصله کمی از دوخت،قیچی کنید و لبه بالایی را تا بزنید و روی آن را چرخ کاری کنید.