طریقه دوخت زیپ برای دامن های چین دار

1- زیپ را به زیر یکی از چین ها کوک بزنید و طرف چپ زیپ را به طرف دیگر درز دامن بدوزید.

2- زیپ را به زیر تای پیلی اتو کرده،طرف راست زیپ را زیر خط پیلی بدوزید.

سجاف لبه

نوار سجاف را از عرض دولا کرده،اتو بزنید.پشت پارچه در داخل قرار گیرد.لبه های بلند سجاف را باهم روی لبه لباس بدوزید.اضافه درزها را برش دهید.سجاف را به طرف داخل برگردانید و لبه سجاف شده را اتو بزنید.لبه پایین سجاف را به لباس بدوزید و یا این که پس دوزی کنید.

بند دولا- بند یک لا

بند دولا: نوار را از طرف پشت پارچه دولا کنید و لبه های بلند آنبند یک لا:را به هم بدوزید.اضافه درزها را برش دهید.نوار را به طرف رو برگردانید.روی لبه های بلند بند را چرخ کاری کنید.

بند یک لا: لبه های بلند نوار را تا بگذارید و اتو کنید.روی لبه های تا گذاشته چرخ کاری کنید.

روش تا گذاشتن گوشه های پهن

لبه های کار را مشخص کنید و خط بکشید.در قسمت گوشه،خطی اریب بکشید که از نقطه تقاطع دو خط بگذرد و با آن ها زاویه45 درجه تشکیل دهد.گوشه را از یک سانتی متری خط اریب برش دهید.پارچه را از رو دولا کنید و از روی خط اریب،گوشه را بدوزید.درز را باز کنید و اتو بزنید.گوشه را به طرف داخل برگردانید.اضافه لبه های پارچه را تا بگذارید،اتو بزنید و بدوزید.

طریقه دوخت زیپ با دست

لبه باز را به طرف پشت پارچه تا بزنید و سپس زیپ را روی آن قرار دهید و سنجاق بزنید.در امتداد شکاف،روی لبه زیپ را با دوخت کوتاه از رو و دوخت بلند از زیر بدوزید.