طریقه دوخت لبه های ضخیم

1- شروع دوخت: یک تکه مقوا کلفت یا یک تکه تخته (به ضخامت 2 الی 3 میلی متر)را پشت پایه چرخ طوری که سوزنوارد پارچه شود و با تخته و یا مقوا برخورد نکند قراردهید.سپس چرخ کاری را روی پارچه انجام دهید.

2- عبور از دوخت ضخیم و مستقیم: ابتدا دوخت را بر روی لبه ضخیم شروع کنید و تاجایی که امکان دارد دوخت را ادامه دهید.هنگامی که پایه شروع به بلند شدن میکند یک تکه تخته یا مقوا در پشت پایه چرخ قرار دهید.

3- دوخت لبه های ضخیمی که در وسط کار قرار دارد به این صورت است که ابتدا روی دوخت را تا زمانی که پایه شروع به خم شدن یا کج شدن میکند بدوزید. سپس مقوا یا تخته را در جلو دوخت قراردهید. هنگامی که پایه روی درز کاملا می نشیند و خم یا بالا نمی آید وسیله را بردارید.