طریقه دوخت یقه به پایه یقه

طریقه دوخت یقه به پایه یقه

نصف پایه یقه و یقه را لایی دار کنید و روی هم قرار دهید.دولبه یقه را از طرف پشت دور تا دور آن را،به غیر از لبه پایین،بدوزید و اضافی ها را قیچی کنید.وسپس برگردانید و لبه های دوخته شده را اتو کنید.دور لبه بالایی یقه را از رو چرخ کاری کنید. دوتکه پایه یقه را روی هم قرار دهید و یقه را داخل آن قرار داده تا محل علامت زده شده،اطراف پاییه یقه را بدوزید و از رو برگردانید و لبه پایین پایه یقه را به دور یقه لباس بدوزید.قسمت لایی دار به لباس وصل شود و سپس برگردانید ولبه آزاد را تا زده و دور تا دور پایه یقه را ار رو چرخ کاری کنید.

یقه 2 تکه با زیر یقه مخصوص پیراهن مردانه

پشت و روی یقه را در حالی که دوطرف پارچه روی یگدیگر قرا گرفته اند سنجاق بزنید و دور لبه خارجی یقه را چرخ کنید(پایین یقه باز میماند)اضافه درز را تا فاصله نیم سانتی متر ببرید.لبه درز یقه را گرد کرده و یقه را به طرف رو برگردانیدو دو لبه باز یقه را به یگدیگر کوک بزنید.طرف لایی شده تکه زیر یقه را،از طرف رو،به زیر یقه،و طرف دیگر را نیز از سمت پشت،به یقه سنجاق بزنید و دور آنرا باریک چرخ کنید،اضافه درز را تا فاصله نیم سانتی متر ببرید،و زیر یقه را به طرف رو برگردانده وقسمتی را که لایی چسبانده اید به دور حلقه یقه چرخ کنید.دوطرف روی پارچه روی یکدیگر قرار میگیرند.سمت دیگر را که لایی نچسبانده اید روی درز برگردانده بدوزید.

طریقه دوخت یقه بدون پایه

پشت و روی یقه را روی یکدیگر قرار دهید،دوطرف روی پارچه باید روی هم قرار گیرند از طرف پشت یقه،آنها را به یکدیگر چرخ کنید،اضافه درز را تا فاصله نیم سانتی متر ببرید.لبه های درز را گرد کنید و یقه را به طرف رو برگردانید. پشت یقه را به دور حلقه یقه چرخ کنید،اضافه درز را در بعضی از قسمت ها با نوک قیچی ببرید. روی یقه را به طرف درز زیر یقه برگردانده بدوزید.

یقه انگلیسی

سجاف را به جلو سنجاق کنید،طوری که روی پارچه سجاف به طرف روی پارچه لباس قرار گیرد و اطراف آن را تا جاییکه خط افقی علامت زده شده بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید و دور درز افقی را با نوک قیچی در بعضی از قسمت ها کمی ببرید.محل تلاقی دور درز لبه یقه را گرد کنید.سجاف را به طرف پشت تا بگذارید. رو و پشت یقه را به یکدیگر سنجاق بزنید.دوطرف روی پارچه باید روی یکدیگر قرا گیرند و دور یقه را تا علامت خط افقی بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.گوشه های درز یقه را گرد کنید.یقه را برگردانید. زیر یقه را تا جایی که علامت افقی برای یقه انگلیسی زده شده بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید. گوشه درز یقه را که با خط دور گردن تلاقی میکند با قیچی چاک بدهید.زیر یقه را از گوشه سمت راست تا گوشه سمت چپ به دور حلقه گردن بدوزید.دوطرف روی پارچه باید روی هم قرار گیرند.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.اطراف یقه را با نوک قیچی چاک های کوچک بدهید(چرت بدهید) اضافه درز را از وسط با اتو باز کنید.روی یقه و سجاف را برگردانده،روی درز زیر یقه و سجاف لبه قرار داده،بدوزید.