طریقه وصل آستری به کت

قسمت اضافه وسط پشت را به صورت پیلی،در قسمت بالا به اندازه 5 تا6 سانتی متر از وسط گردن پشت و لبه پایین بدوزید.تمام تکه های آستری را مثل لباس بدوزید و بعد آستر را داخل لباس کرده،وسط پشت را روی وسط پشت کت میزان کنید و درز های پهلو و سرشانه را برابر قرار داده و دور تا دور لبه آستری را در قسمت های سجاف و گردن با دست به کت بدوزید.لبه پایین آستری را تا بزنید و به قسمت تازده پایین کت پس دوزی کنید.