کمر کشی

برای کمر شلوار یا دامن به جای لایی میتوانید از کش پهن با طرح لانه زنبوری استفاده کنید. این کش طوری درست شده است که در داخل تا نمی خورد. اگر کمر را با این نوع کش درست کنید به کمر حالت کشی و چین خوردگی نمیدهد. اما در عوض خیلی راحت است و کمر به بدن کاملا می چسبد. در این حالت چون از کش در داخل کمر استفاده می کنید. می توانید حتی یک تا 2 سانتی متر کمر را گشادتر بگیرید (نه بیشتر). پهنای کش باید به اندازه پهنای کمر یک الی 2 میلی متر کمتر باشد دوسر کش را به دولبه کمر بدوزید.

1-ابتدا لبه کمر را با دوخت زیگزاگ پاک دوزی کنید. کمر را به دامن بدوزید. بعد از دوخت درز را به صورت پله ای قیچی کنید.(یعنی دوسر لبه را باهم نبرید.بلکه یک لبه را کمتر از لبه دیگر برش دهید.)تا محل دوخت کلفت نباشد و سپس درز را به طرف بالا اتو کنید.

2-کش را یک تا 2/5 سانتی متر کوتاه تر از دور نوار کمر ببرید و روی قسمت پشت پارچه سرکمر در محل درز.قراردهید.و دوسر آن را سنجاق بزنید.

3-کش را روی درز دوخته شده کمر قرارداده و سنجاق بزنید.آن را با دودست خود به نرمی نگهدارید تا کاملا با دوخت زیگزاگ روی کش و لبه ها را بدوزید.

4-لبه ها را به طرف کمر اتو بزنید. کمر را تا بزنید.طوری که روی پارچه در داخل قرارگیرد و لبه کمر را با لبه بالایی کش مرتب کنید.سرانتهایی کش را بدوزید. در این حالت کش را نکشید.اضافه گوشه بالا را ببرید و انتهای دوسر درز را به صورت پله ای برش بزنید تا درز ضخیم به نظر نیاید.

5-کمر را به سمت رو برگردانید. لبه اضافه کمر را تا 2 سانتی متری بعد از زیپ به طرف داخل تا زده و با دست پس دوزی کنید.

6-طول کمر را به صورت عمودی سنجاق بزنید.سپس از سمت رو محل وصل کمر به دامن را درست زیر درز طوری چرخ کنید که دوخت روی کمر دیده نشود. روی لبه کمر قزن را همراه با کش بدوزید.