کمربندی از نوارهای به هم بافته شده

برای درست کردن کمربندی با نوارهای بافته شده،دور کمر را بر روی لباس اندازه گیری کنید و به اندازه 4 سانتی متر برای پایان کار به آن اضافه نمایید.نوارهاتا پایان نوک آن به هم بافته خواهند شد.برای کمربندی با رنگ های متفاوت،از چهارنوار که دو روی آن یکی باشد(پشت و رو نداشته باشد) وطول آنها 1/3 بزرگتر از دور کمر لباس باشد،باید تهیه کنید.فرضا اگر اندازه کمر تمام شده،69سانتی متر است،طول هر یک از نوار باید92 سانتی متر باشد.برای نوک های کمر از نوار ساتن،به دلیل این که مقاوم میباشد،استفاده کنید.اندازه طول نوار ساتن باید تقریبا ده برابر پهنای یک نوار باشد.

روش درست کردن کمربند

1-نوارها را به گروه های دوتایی تقسیم کنید و آنها را شماره گذاری نمایید (1-2-3-4). بعد از این در طول کار،نوارها را با شماره مشخص کنید.دو به دو انتهای نوارها را چسب بزنید.

2-انتهای دو نوار را که چسب دارد کنارهم قرار دهید.سپس نوار2 را از نوار 3 و از بالای نوار 4 عبور دهید همچنین نوار 3 را از بالای نوار 2 و از زیر نوار 1 عبور دهید.نوار 4 را از زیر نوار2 و از بالای نوار 1 رد کنید.

3-نوار 3 و4 را به طرف رو تا بزنید طوری که هم ردیف و موازی با نوار 1 و2 شود.

4-نوار 2 را به طرف پشت تا بزنید و از زیر نوار1،بالای نوار3 و از زیر نوار4 عبور دهید.

5-نوار 1 را به طرف پشت تا بزنید و از زیر نوار 3 و روی نوار 4 بگذرانید.

6-نوار های 1 و2 را به طرف رو تا بزنید،طوری که هم ردیف و موازی با نوار 3 و4 باشند.

7-نوار 3 را به طرف پشت تا بزنید و از زیر نوار4، روی نوار 2 و زیر نوار 1 بگذرانید.

8-نوار 4 را به طرف پشت تا بزنید و از زیر نوار2،روی نوار یک،بگذرانید.مراحل 3 تا 8 را،تا پایان کار ادامه دهید.

9-وقتی کمر بافته شده به بلندی مورد نظر (اندازه دور کمر) رسید،عرض نوارها را چرخ کنید.دونوار ساتن به پهنای 1/5 سانتی متر،که هر یک،یک سانتی متر بلند تر از پهنای کمر بافته شده باشد،ببرید.

10-هرکدام از دو نوار ساتن را،به دو سر کمر،یکی را از طرف رو و دیگری را از طرف زیر بدوزید.به این صورت که نوار را روی سر کمر کذاشته و دوسر لبه نوار ساتن را به بیرون تا زده و لبه پایینی نوار ساتن را بدوزید.اضافه کمر بافته شده را از 0/5 سانتی متری لبه دوخت نوار ساتن،قیچی بزنید.

11-نوار ساتن را برگردانید و سپس حاشیه قیچی خورده کمر را در زیر آن مخفی کنید و با دست لبه دیگر نوار ساتن را روی کمر بدوزید.سپس روی نوار ساتن را شکل قزن مخصوص دامن بدوزید.