مغزی یقه،یقه هفت،یقه ایستاده،یقه با روبان سرخود

مغزی یقه

نوار مغزی را در حالی که پشت پارچه داخل قرار گرفته،دولا کنید و اتو بزنید.یک لبه بلند آن را تا بگذارید و اتو بزنید.لبه دیگر مغزی را از رو به گودی یقه بدوزید.اضافه درز ها را برش دهید.نوار مغزی را به روی اضافه درز ها به طرف داخل برگردانید و لبه تا گذاشته آن را به درز گودی یقه پس دوزی کنید.

یقه هفت

لبه های یقه را به شکل 7 بریده و از رو به هم بدوزید.درز را باز کنید و اتو بزنید.یقه را دولا کرده،درز آن را با وسط جلوی لباس منطبق کنید و دوخت را از همانجا شروع کرده و خاتمه دهید.لبه های باز یقه را با هم به گودی یقه بدوزید.روی اضافه درز وسط جلوی یقه را چرت دهید.یقه را به طرف بالا و اضافه درز ها را به طرف پایین اتو بزنید.به فاصله نیم سانتی متری از لبه،روی گودی یقه را چرخ کاری کنید.

یقه ایستاده

قسمت های یقه را در حالی که دوطرف روی پارچه روی یکدیگر قرار گیرند با سنجاق به هم وصل کنید و سپس بدوزید.اضافه درز را تا فاصله نیم سانتی متر ببرید و اطراف درز را با قیچی چاک های کوچک بدهید(چرت دهید).یقه را از طرفی که لایی چسبانده اید به لبه دور گردن بدوزید.اضافه درز را به طرف داخل یقه اتو کنید.طرف دیگر یقه را که بدون لایی است روی درز دور گردن برگردانده ،بدوزید.

یقه با روبان سرخود

یقه را از درازا تا کنید.طرف روی پارچه در داخل قرار میگیرد.دولبه یقه(قسمت روبان) را تا جاییکه علامت زده شده،به یکدیگر بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.دور گوشه آن را گرد کرده و روبان را به سمت رو برگردانید.یک طرف لبه یقه را به دور یقه بدوزید.طرف دیگر را روی درز برگردانده،بدوزید.