موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز چهارم

موفقیت نامحدود در 20 روز

روز چهارم

(NLP)یابرنامه ریزی عصبی-کلامی

NLPیابرنامه ریزی عصبی کلامی ،برنامه ای جهت کنترل زندگی است .

دراین روش به شماقبولانده می شود که مقصر مشکلات فعلی تان نوع باوروتلقی شما اززندگی ورفتارهای دیگران است. زمانی که پذیرفتید مشکلتان نوع استدلال شماازرفتارهای دیگران است براثررفتارهای دیگران تصّورفوق العاده منفی به ذهن تان خطور نخواهد کرد.شما با این باور به مغزتان می آموزیدکه شخصیت ،رفتاروشیوهای برخورددیگران راهمان گونه که هست بپذیردواین عوامل احساس ناراحتی را به شما تحمیل نکند.این روش تنهابه این دلیل کارسازاست که به کمک روشهای تلقینی ،هماهنگی سیستم عصبی تان تغییر کرده است درواقع بازهم شکل حلقه ی ارتباطی ذهن تان تغییرکرده است.

تغییرمفاهیم :

مطمئناً نام ویکتورفرانکلین راشنیده اید.کتاب او «انسان درجستوی معنا » راتقریباًهمه خوانده اند فرانکلین روانپزشک یهودی بودکه درجنگ جهانی دوّم به اسارت نازی هادرآمد.دران زمان ،اسارت دردست نازی ها به معنی «مرگ حتمی »بود.امّا فرانکلین ازهمان ابتدا ورودبه اردوگاه متوّجه شد دراین اردوگاه ازهربیست و پنج نفر ،یک نفر شا نس زنده ماندن دارد.
امّا چطور؟ اکثراسیران اردوگاه درباره ی مرگ می اندیشیدند ،احسا س می کردندهمه چیزرااز دست داده اند ودنیا برایشان به پایان رسیده است .زبان اغلب انها این بود:

«خداوندا چراچنین سرنوشتی برای من رقم زده ای ؟چرا بایداین همه رنج راتحمل کنیم ؟»ولی عده ی کمی نیز برای رنج خودمعنایی یافته بودند .یعنی بجای تفکر مداوم درباره ی ناملایمات وزجر کشیدن ،به خود می گفتند :

«اکنون رنج می برم امّادوباره به وطنم بر می گردم . بازهم خانه ام را بنا می کنم ودرحالی که درکنار اتش شو مینه روی صندلی راحتی خود نشسته ام ، داستان رنجهایی را که برده ام برای فرزندانم تعریف می کنم »

حلقه ی ارتباطی ناراحتی وخوشی درذهن آنها عکس سایراُسرابودوازاین رو با دیگران فرق داشتندهمان گونه که می بینید،
رازتغییرزندگی جزتغییرمفهوم هادرذهن نیست .

رازموفقیت درکاهش وزن ارتباط دادن آن درذهن به خوشی است.نه ناراحتی ،اگر می خواهید تجارت موفقی راآغاز کنید،نبایدآن رادرذهن تان باترس از شکست ارتباط دهید .بلکه باید درذهن شما شروع این کار به معنای لذّ ت وخوشی باشد .موفقیت در ترک سیگار مستلزم این است که ترک سیگار رادر ذهن به مفاهیمی مانند«باترک سیگارچاق می شدم »ویادرهروقت ناراحتم باید سیگاری دود کنم »مربوط نسازیم .

(قدرتمندترین فرددردنیا کسی است که روش تغییر مفاهیم را بخوبی اموخته باشد )

اصل شرطی سازی :

بعضی از افراد سیگاری از من (انتونی )جهت ترک کمک خواسته بودند ، من موجب شدم سیگار کشیدن درذهن آ نها با ناراحتی بسیار وسیگار نکشیدن با خوشحالی مفرط ارتباط یابد .وروش عصبی _کلامی من کاملاً موثر بودامّادو سه سال بعدهر چه رشته بودم پنبه می شد .کسی که توانسته بود براحتی ترک سیگار کند چند سال بعد ، به هر دلیل دوباره به سیگار رو می آورد از خود پرسیدم چه باید کرد ؟وپس از مدتی به پاسخ رسیدم (اصل شرطی سازی )

بایدخود را در قبا ل آنچه آموخته وباور کرده اید مسءول بدانید ودر عمل به آنها خود را متعهد نماءید من هر روز خود را برنامه ریزی می کنم تا ان روز بهترین احساس را داشته باشم تا جایی که می توانم ببخشم و عالی ترین ومثبت ترین افکار را درسرم بپرورانم .نام این روش (شرطی سازی عصبی _کلامی )است.

وتنها راه موفقیت ، تمرین هر روزه ی این روش است برای از بین بردن یک عادت با مطلوب که طی چندین سا ل شکل گرفته است ،نمی توان انتظار داشت با یک با رئیس به کار گیری روشNLP کاملاًبه نتیجه رسید .باید هر روز خود را برنامه ریزی کنید تا ذهن تان کاملاً شرطی شود پس از مدت کوتاهی شرطی سازی بخشی از زندگی شما می شود وحتی به ان معتاد می شود شرطی سازی را حتی در اجرای برنامه های کا مپیو تری ویا تنظیم سازها مانند پیانو می توان دید .اغلب اوقات برای اجرای درست یک برنامه کا مپیو تری لازم است چندین بار عملیات نصب برنامه تکرار شود تا کامپیو ترمان بدان شرطی شود وارتباط الکتریکی لازم برقرار شود وحتی بعد از ماهها باز کامپیوتر شما نیاز به نصب وشرطی شدن دارد .

سه گام تا تغییر :

1_جهت ایجاد تغییر ابتدا باید باور کنید که این تغییر ضروری است

باید به جایی برسید که معتقد شوید این تغییر (باید )صورت گیرد و(شما )باید آنرا به وجود آ ورید .

2_درذهن خود چنبن معادله ای بسازید(تغییر کردن مساوی است با ناکامی

اگر نتوانید این را بطه رادر ذهن خود به وجود آورید مسلماًبه آنچه تا کنون آموخته اید عمل نخواهید کرد.

پس ازاینکه باور کردید تغییر شخصیت تان ضروری است ،باید حلقه های منفی محدود کننده ی موجود در مغزتان را بشکنید وارتباطهای جدید ومثبتی درآن شکل دهید .برای این منظور به محض اینکه احساس می کنید این حلقه در حال شکل گیری است ،چیزی بنویسید یا از خود سوال بکنید که اصلاً ربطی به آنچه در فکرتان می گذرد نداشته باشد .به این شکل فکرتان را منحرف می کنید ونمی توانید براحتی گذشته حلقه ی ارتباطی ذهن تان را محکم کنید .به تدریج این حلقه سست تر می شود ودر نهایت از بین می رود .
مغز مثل ضبط صوتی است که میلیونها آهنگ درآن ذخیره شده است هر زمان که بخواهید می توانید یکی از این آهنگها را گوش دهید هر اهنگ احساس متفا وتی در شما به وجود خواهد آورد .

در واقع باید دستگاه بخش صوت مغز را خودمان تحت کنترل بگیریم اگر آهنگی هست که همواره موجب بروز احساسی ناگوار درشما می شود انرا از مغزتان بیرون بکشید روش من برای از بین بردن این آهنگهای ذهنی این است که نوار بخش موسیقی را آنقدر جلو وعقب بکشیم که کاملاًاز کار بیفتد

3_خود را با این حلقه ی ارتباطی جدید شرطی کنید .

اکنون زمان تغییر است : به خاطر بسپارید که نباید برای تغییر دادن خود منتظر روز مناسب باشید بلکه با تغییر دادن خود روزهای مناسب رئیس به چنگ خواهید آورد بیش از این متحمل ضرر نشوید .همین امروز برای تغییر روحیات منفی خود اقدام کنید .
تمرین امروز:

دفترچه موفقیت خود را بردارید .چهار رفتار ،عادت ،اندیشه ،یا تصوری را که معتقدید باید در شما عوض شود در دفتر چه یا داشت کنید .

مرحله اول :حالا برای بر طرف کردن رفتاری که مدتهاست در تغییر آن موفّق نبوده اید،ابتداخود رابه نقطه عطف برسانید چگونه ؟برای هر یک از مواردی که یاداشت کرده اید ده دلیل بنویسید که لزوم این تغییر را توجیه کند بنویسید اگر این تغییر را ایجاد نکنید چه چیزهایی را از دست خواهید داد .اکنون بنویسید چرا تاکنون نتوانسته اید این تغییر را در خود به وجود آورید .اگر بتوانید دلایل تان را بروشنی بیان کنید می توانیدمطمئن باشید که به نقطه عطف رسیده اید.

مرحله دوم: باید آن حلقه ی ارتباطی را که در گذشته در ذهن تان شکل گرفته است بشکنید وارتباط دیگری را جا یگزین آن نماءید.شاید مشکل شما این باشد که بر سر هر مسئله ی بی ارزشی با همسر خود بگو مگو می کنید برای حل این مشکل طر حی بریزید .مثلاًمی توانید درمیان بحث نا گهان صدای عجیب وغریبی از خود درآورید.مثلاًووُپ _ووُپ!بااین روش حا لت منفی همسرتان را نیز از بین خواهید برد مسلماًاو دست از جّر و بحث می کشد ومی پرسد «ایندیگر یعنی چه »ویا حتی می خندد .فضای بین شما تغییر می کند ومی توانید مشکل تان را به شکلی را به شکل منفی وبه منظور رفع آن ،مطرح کنید زیرا دیگر درگیر حلقه ی منفی ذهن تان نیستید .

مرحله سوم :

این مراحل را بارها وبارها در ذهن خود تکرار کنید تا به صورت عادت در آید (شرطی شوید )برای شرطی شدن ،مرتب درذهن خود به بررسی آینده ای که در آن رفتار یا عادت خود را کنار گذاشته اید وبه فواید متعددی که به دست آورده اید بپردازید این لذت را با تمام وجود حس کنید وتا زمانی که این طرح جدید در ذهن شما به شکل عادت در نیا مده است ،به این کار ادامه دهید .شاید دشوار باشد ،زیرا شیوه ی جدیدی در زندگی شما ست ، امّا به آن عادت خوا هید کرد.مسلماً زمان یادگیری دو چرخه سواری را به یاد دارید ؟آن زمان نیز دوچرخه سواری برای تان نا آشنا ودشوار بود وبه همین دلیل بارها از روی دوچرخه می افتادید امّا لذت دو چرخه سواری به قدری بود که با خود می گفتید:«باید یکبار دیگر هم امتحان کنم »

لذّت خوشبخت بودن بزرگترین لذّت دنیاست ،پس اگر این بار هم افتادید ،نا امید نشوید وبا زهم امتحان کنید .هر بار که این کار را انجام می دهید تجربه ی بیشتری به دست خواهید آورد .آن قدر ادامه دهید تا به نتیجه برسید .