موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز هشتم

روز هشتم: باورهای خود را تغيير دهيد

چگونه عقايد خود را تغيير دهيم؟

شما ميدانيد چگونه بايد هرعادتي را تغيير داد. سه كليد طلايي شرطي سازي را بخاطر ميآوريد؟

1- بايد به نقطه عطف برسيد:يعني با تمام وجود حس كنيد چيزي بايد تغيير كند.

2- بايد حلقه ي ارتباطي موجود در ذهنتان را وارونه كنيد:آنچه به ناراحتي ربط داده ايد بايد به خوشي ارتباط دهيد و بر عكس.
3- بايد خود را شرطي كنيد تا براي هميشه اين حلقه ي ارتباطي جديد پا بر جا بماند. پس بايد اقداماتي كه براي تغيير عقايدمان در پيش خواهيم گرفت بر همين اساس باشد:

1- عقايدي را كه ميخواهيد واقعاً تغييرشان دهيد مشخص كنيد، و از آنها آنقدر احساس ناراحتي كنيد كه بخواهيد همين امروز تغييرشان دهيد؛ آنقدر كه مغزتان به اين نتيجه برسد كه با داشتن چنين باوري، بايد ناراحتي فوق العاده اي را متحمل شود.

2- اكنون بايد عقيده تان را تغيير دهيد، اما چگونه؟

راجع به تمام ضررهايي كه بابت اين باور متحمل شده ايد، فكر كنيد. نه تنها فكر بلكه نتايج آن را با تمام وجود احساس كنيد. پس از اين، بايد عقيده و باور جديدي را جايگزين آن كنيد مثلاً: « جواني مترادف با شادي است. جواني يعني انرژي و نشاط، چون من شاداب هستم قدرت بيشتري دارم.» به جاي اين عقيده كه: « جواني يعني بي تجربگي و ضعف، پس نميتوان كارهاي بزرگ را به عهده گرفت».
پس از خلق عقايد جديد بايد آنها را در ذهنتان به خوشي ربط دهيد. چطور! خيلي راحت، با فكر كردن در مورد نتايجي كه با پي گرفتن اين باور به دست خواهيد آورد.

3- در آخرين مرحله بايد مغز را با اين الگوي جديد شرطي كنيد.

آنقدر كه بايد در مورد عقايد جديدتان فكر كنيد و نتايج شيرين حاصل از آن را حس كنيد تا خود را شرطي نمائيد؛ تا جائيكه مثلاً هر گاه كلمه ي «جواني» را ميشنويد بي هيچ زحمتي احساس خوشي، قدرت توانايي و هيجان سر تا پاي وجودتان را در برگيرد. اين كلمه فقط با تمرين و تكرار ميسر خواهد بود. هر روز پنج تا شش دقيقه فكر و تمركز كنيد.

ديگران را عوض كنيد

زماني كه با ديگران درباره ي عقايد قدرت بخش صحبت ميكنم اغلبشان ميگويند: «امكان ندارد بتوانيد كسي را عوض كنيد. هر كس نظام فكري خاص خود را دارد. اما من معتقدم هر كس از هر سني ميتواند خود را تغيير دهد.» تفاوت تنها در مدتي است كه مردم نياز دارند تا به نقطهي عطف برسند، و با تمام وجود درك كنند كه زمان تغيير رسيده است. برخي از مردم از تغيير ميترسند. آنها ميگويند: «من سالهاست به همين روش زندگي كرده ام» ولي بدانيد كه در معادله ي زندگي، گذشته با آينده برابر نيست
جريان زندگي رو به جلو است و نميتوان در گذشته باقي ماند. ميگوئيد در گذشته امتحان كرده ام اما نشده است؟ اشتباه مطلق!
نبايد آنچه را در گذشته انجام داده ايد و از آن نتيجه نگرفته ايد به بايگاني ذهن بسپاريد. باز هم امتحان كنيد، شايد با روش ديگري به نتيجه برسيد.

اگر اديسون هم تسليم شكستهاي گذشته ميشد هيچ وقت قادر به اختراع نبود. او نهصد و نود و نه بار ساختِ لامپ الكتريكي را امتحان كرد، و موفق نشد اما از پا ننشست

هيچ وقت روزهاي گذشته مشكل ايام آينده را تعيين نميكنند. «گذشته تنها يك منبع اطلاعاتي است.» همواره در هر موقعيتي ميتوان به نتيجه رسيد؛ اصلاًمهم نيست كه در زندگي چه بر سرتان آمده و يا حل مشكل شما چقدر دور از ذهن به نظر ميرسد؛ اگر باور كنيد كه هر مشكلي راه حلي دارد حتماً راه حل آن را خواهيد يافت.

تمرين امروز

سفر به گذشته و آينده: « الگوي ديكنز »

1- بدن خود را در قالبي قرار دهيد كه شما را به بالاترين سطح انرژي و نشاط برساند.

حالا، دو باور جديد بسازيد:

– من خيلي جوان هستم، وجودم پر از قدرت است و قرار است اين قدرت را بكار گيرم.

– من مدرك ندارم، اما خدا را شكر!من دكتراي توانايي دارم، قادرم هر كاري را به پايان برسانم.

– پول زيادي ندارم اما همان مقدار سرمايه اندك نيز براي شروع يك كار جديد كافي است.

كار كوچكي ميتواند در آينده به پروژهاي بزرگ تبديل شود.

اگر باور قديمي شما اين بوده كه «من زشت هستم » باور جديد شما نبايد اين باشد كه «من تا حدي جذاب هستم » اين باور، باور قوي و مثبتي نيست.

2- يك نفس عميق بكشيد و به آرامي بازدم خود را بيرون دهيد.

چشمانتان را ببنديد. اين مرحله، يعني مرحله انتقال و تثبيت عقيده ساده تر است، زيرا اكنون حلقه ي ارتباطي قديمي شكسته شده و خلأي براي يك باور قدرتمند بوجود آمده است.

3-تصور كنيد به مدت 5سال با اين عقايد جديد زندگي خواهيد كرد.

اكنون، يعني پس از 5سال زندگي با اين باورهاي جديد، كجا هستيد؟ چه كسب كرده ايد؟ چه اندازه پيشرفت كرده ايد؟ به آينده نگاه كنيد. ميخنديد؟ پر انرژي و سر زنده ايد؟موقعيت مالي شما چگونه است؟ جسمتان در چه موقعيتي قرار دارد؟ سالم تريد؟ با نشاط تريد؟ ارتباطتان با خدا چگونه است؟

ده سال گذشته است. يك دهه با اين عقايد زندگي كرده ايد در آينه به چهرهتان نگاه كنيد. سر زنده تر هستيد يا خير؟ پر انرژي به نظر ميرسيد؟ وقتي تصور ميكنيد باقي عمر را به همين شكل سپري خواهيد كرد، چه حس ميكنيد؟ بيست سال جلو برويد. دو دهه است كه باورهايتان به شما قدرت مي بخشند پس ديگر جاي سوال نيست. مسلماً احساس بسيار خوبي داريد.

تصميم بگيريد. كدام سرنوشت را بر مي گزينيد؟ ميدانم كه ميخواهيد به امروز برگرديد و مشتاقانه به دنبال سرنوشتي باشيد كه مجسم كرده ايد. تمرين امروز را با دقت انجام دهيد زيرا سرنوشت شما را رقم خواهدزد.