موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز یازدهم

روز یازدهم: عادتها
امروز ما نيمي از برنامه ي چهارهفته اي خود را پشت سر گذاشته ايم و قصد داريم از عاداتمان صحبت كنيم. همه ما مجموعه عادات مشخصي داريم كه حالات، احساس و زندگي ما را هدايت ميكنند، چه ما از اين امر با خبر باشيم، چه نه. تفكر نوعي عمل است و هر عمل عادتي به وجود خواهد آورد.

آيا عاداتي داريد كه خودتان از آنها با خبر باشيد و بدانيد هر روز از آنها تبعيت ميكنيد؟ احساسي داريد كه هر روز آن را در خود بيابيد؟ مثلاً از روي عادت عصباني شويد؟ هر روز چه كارهايي ميكنيد تا بتوانيد احساس عصبانيت،افسردگي،درماندگي يا تنهايي كنيد؟ زيرا چنين احساسهايي هيچ وقت به خودي خود شكل نميگيرند.

بروز چنين احساسهايي نياز به تلاش و زحمت دارد!بايد حتماً جسمتان را در حالت خاصي قرار دهيد و به دنيا به شيوهاي خاص نگاه كنيد پس اگر احساس منفي يا مثبتي كه داريد مداوم و هميشگي است، دليل آن شرايط موجود نيست بلكه عادت شماست. شما عادت كرده ايد به دنيا به چشم ديگري بنگريد.

شايد زمان آن فرا رسيده است كه عادت جديدي در زندگيتان ايجاد كنيد. براي اين كار در اولين قدم ميخواهم در دفترچه ي موفقيت خود پنج احساس محدود كننده و ناخوشايندي را كه همواره با شما هستند و به صورت عادت درآمده اند ياداشت كنيد مثلاً:نااميدي، افسردگي، عصبانيت، غم، لاقيدي…..بسيار خوب، حالا خوب فكر كنيد. براي به وجود آمدن اين احساسات چه بايد بكنيد؟ چه باورهايي بايد داشته باشيد؟ جسمتان چه حالتي بايد به خود بگيرد؟

محركهاي طبيعي

در دنيا مسائل و رخدادهايي (اعياد-حوادث دلخراش گذشته….) هستند كه شما را به حركت وا ميدارند؛ و بر اساس اين محركهاي مختلف محيطي، عادات متفاوتي ايجاد خواهد شد. اين حالت،« سيستم شرطي سازي » نام دارد. اگر همزمان با وقوع محركي، احساس خاصي ايجاد شود،نسبت به اين محرك شرطي خواهيم شد. همه ما در زندگي داراي محركهايي هستيم كه برايمان عادت خاصي به وجود آورده اند. به اين محركها «عوامل تثبيت كننده »گفته ميشود. به عبارت ديگر با وقوع اين محركها عادت حسي بدون هيچ دليل خاصي به وجو خواهد آمد. بنابر اين براي به دست آوردن موفقيت، پول، خوشحالي، تفريح، شادابي و لذت بيشتر بايد مغزتان را شرطي كنيد. اما ابتدا بايد عادات پيشين را كشف كرد و آنها را از بين برد.

روش از بين بردن عادات منفي

شما كاملاًاين روش را ميدانيد زيرا قبلاًدر اين باره مفصلا ًصحبت كرده ايم در اولين قدم بايد بپذيريم كه اين عادت برايمان ناراحتي زياد به دنبال خواهد داشت. بايد ناراحتي را به وضوح در وجود و مغزمان حس كنيم، تا به نقطه ي عطف برسيم آنگاه اين عادت را كنار خواهيم گذاشت. « اگر شما از كساني هستيد كه مثلاً عادت داريد هر بار كه همسر خود را ميبينيد با او به بحث و مشاجره بپردازيد، براي كنار گذاشتن اين عادت شيوه هاي بيشماري وجود دارد: مثلاً در ميان دعوا ميتوانيد از جا بلند شويد و چند بار بالا و پايين بپريد. ممكن است احساس حماقت كنيد اما دست كم دعوا نخواهيد كرد. اگر اين حركت را هر بار كه دعوا ميكنيد انجام دهيد ديگر تمايلي به جر و بحث با همسرتان نخواهيد داشت » درست مانند يك سي دي كه اگر هر بار خراشي به روي آن ايجاد كنيد ديگر كامپيوتر قادر به اجرای آن نخواهد بود. اما پس از اينكه الگوي قديمي را از بين برديد بايد الگوي جديدي را جايگزين آن كنيد. براي اين كار شما را راهنمايي خواهم كرد.

قبلاًپنج احساس منفي خود را يادداشت كرده ايد حالا از شما ميخواهم ظرف 5 تا 10دقيقه، عاداتي را كه منجر به ايجاد اين احساسها ميشوند يادداشت كنيد. در واقع ميخواهم دستورالعمل لازم براي ايجاد يك احساس را به دست آوريد. بشر آزاد است انتخاب كند. ميتواند با تفكر سالم از حمايت الهي برخوردار شود «جانشين خدا گردد» و يا با استفاده ي نادرست از آن به سطحي پايينتر از حيوان نزول كند.

بشر قادر است خالق زيباترين روح باشد هيچ چيز به اندازه ي تعليمات الهي در آرامش روح موثر نيست. از شما ميخواهم به تعاليم الهي با دقت بيشتري گوش بسپاريد و به آنها عمل كنيد. عمل به آموخته ها بيش از آموختن ارزش دارد. )

احساسهاي نيرو بخش

در دفترچه ي موفقيتتان پنج احساس مثبت را كه معمولاً در خود مييابيد بنويسيد. پنج احساسي كه دست كم يكي دو بار در هفته به سراغتان مي آيند كدامند؟ كدام يك قدرت بخش و نيرو دهنده اند؟ حالا بنويسيد چه عاداتي موجب بروز چنين احساسهايي ميشوند. شايد برخي از اين احساسات نيرو بخش، عشق، بخشش، همكاري، شايستگي، موفقيت، خوشحالي يا توانايي باشند. چه عاداتي موجب ميشوند چنين حسي داشته باشيد؟چگونه فكر ميكنيد؟ چه تصاويري در ذهنتان داريد؟ جسم و بدنتان را به چه شكلي در ميآوريد؟بدين شكل ميتوانيد دستور العمل لازم جهت ايجاد احساسهاي نيرو بخش را بيابيد.

اكنون شما توانايي اين را يافته ايد كه اگر احساس افسردگي ميكنيد در همان ابتداي شكل گيري اين احساس، روند ايجاد آن را متوقف كنيد. نبايد يك احساس، كل دنياي شما شود. نبايد حسي را جزو لاينفك هويت خود بدانيد. بدين شكل تصاوير ذهني شما و خلاقيتتان محدود خواهد شد و قدرت شما سلب ميگردد.

«مغلوب يك احساس خاص شدن، سريعترين روش براي از بين بردن توانايي شما در به كارگيري قدرت دروني است، بنابراين به محض اينكه احساسات منفي خود را شناختيد، حس خوشايندي را جايگزين آن نماييد.» به خاطر داشته باشيد كه ترس از اينكه «چه خواهد شد» از انجام دادن آن كار ناراحت كننده تر است. و باز هم به خاطر داشته باشيد اگر به خودتان بگوييد «بايد اين كار را انجام دهم »مغزتان ميگويد «من اين كار را نميكنم »زيرا كلمه ي «بايد»در ذهن اغلب ما به معني ناراحتي است پس به جاي اين كلمه از كلمه ي ديگري استفاده كنيد. مثلاً به خود بگوييد «من اين كار را انتخاب ميكنم » يا «من ميخواهم اين كار را انجام دهم » مسلماًاين بار احساس متفاوتي خواهيد داشت.

تمرين امروز

بسيار ساده است ميخواهم كاري را كه امروز انجام داديد دوباره مرور كنيد. پنج احساس منفي خود و چگونگي شكل گرفتن آنها را به خاطر آوريد. چند راه براي شكستن اين الگوهاي قديمي اختراع كنيد. مثلاً هنگام گرسنگي كاذب، بجاي خوردن، نرمش كنيد. بدين شكل ميتوانيد الگوهاي قديمي را بشكنيد. احساسات مثبت را بازنگري كنيد و خوب درباره ي آنها فكر كنيد چگونه اين احساسهاي عالي را در خود شكل ميدهيد؟ از چه عاداتي بهره ميگيريد؟ و سرانجام مجدداًشيوه هاي «آغاز دست به كار شدن» را مرور كنيد. در روز دوازدهم درباره ي «شرط موفقيت» صحبت ميكنيم. ميخواهم به شما بياموزم چگونه ميتوان با شرطي كردن، بدون تلاش آگاهانه عادتهايي را كه در زندگي حمايتتان ميكنند، پي بگيريد….