موفقیت نامحدود در 20 روز با آنتونی رابینز – روز بیستم

روز بیستم (روز آخر):موفقيت جاودان

به روز آخر رسيدهايم. واقعاً عالي عمل كرديد و من بسيار هيجان زده شدهام. ميدانيد شما كاري را انجام دادهايد كه كمتر كسي در اين دنيا از عهده آن بر ميآيد. من به شما افتخار ميكنم. خوب فكر كنيد. ميدانيد چند نفر در اين دنيا هستند كه حقيقتاً ميخواهند زندگيشان تغيير كند اما هيچ كاري براي تغيير دادنش انجام نميدهند! اغلب مردم تمايلي به تلاش ندارند، پاداش ميخواهند اما بدون زحمت و فعاليت. اما همهي ما اكنون ميدانيم كه موفقيت بدون تلاش امكان پذير نيست. هيچ غذايي مجاني نيست.
برنامههاي كوتاه مدت و موقتي شيوه و الگوي افراد موفق نيست آنچه آموختيد تنها براي 20روز كار برد ندارد، براي رشد بايد آنها را ادامه دهيد.

مهارت يافتن در موفقيت

هر آموزش جديدي نياز به تمرين دارد. به يك بار خواندن اين مباحث بسنده نكنيد، بارها و بارها بخوانيد و بارها توصيههايش را تمرين كنيد. زيرا بايد در انجام آنها مهارت يابيد.

با بدست آوردن مهارت، بردبار نيز خواهيد شد. اكنون به خوبي ميدانيد چگونه بايد زندگي خود را تغيير دهيد چرا كه تكنولوژي به دست آوردن قدرت دروني را آموخته ايد.

كليد در دستان شماست اما براي باز كردن قفل موفقيت لازم است استفاده از آنرا تمرين كنيد. مباحث موفقيت را از ابتدا شروع كنيد. به خاطر داشته باشيد كه تكرار مادر هر مهارت است.

براي هر مشكلي كه ممكن است با آن مواجه شويد مسائل مالي،احساسي يا خانوادگي راه حلي در اين مباحث موجود است پس منتظر نمانيد. ميتوانيد به سرعت مشكل خود را برطرف سازيد.

روشهاي موفق زيستن

طي روزهاي آينده ميخواهم اين فعاليتها را دنبال كنيد.

1-ميدانم كه انسان جايز الخطاست احتمالاً در طي برنامههاي دورهي ما، تمرينهايي وجود داشتهاند كه شما به هر دليل آنها را پيگيري نكردهايد. از شما ميخواهم تمرينهاي خود را دوره كنيد و ببينيد آيا تمريني بوده است كه آنرا انجام نداده و يا سرسري گذشته باشيد؟ دوباره آنرا انجام دهيد تا از فوايد آن بهره ببريد.

2-به محض اينكه دورهي بيست روزه به پايان رسيد بار ديگر به تنظيم اهداف خود بپردازيد. چهار هدف اصلي خود را مشخص كنيد و دلايل رسيدن به آنها را در چند سطر، در دفترچهي موفقيت خود بنويسيد.

بنويسيد كه اگر به اين اهداف برسيد يا نرسيد چه اتفاقي رخ خواهد داد ؟سپس با شرح جزئيات، راه حلها و برنامههايي را كه جهت رسيدن به اين اهداف در نظر داريد يادداشت نماييد.

3-ميخواهم براي رسيدن به اهداف خود تعلل نكنيد. در طي چها روز آينده براي دست يافتن به اهدافتان تلاش كنيد. همين امروز شروع كنيد اين كار را به فردا موكول نكنيد؛ حتي اگر يك تماس تلفني باشد.

در طي چهار روز آينده بيش از تمام روزهاي اين برنامه بيست روزه دربارهي اهداف و كارهايي كه ميتوانيد براي رسيدن به آن انجام دهيد فكر كنيد و هر روز، قدمي براي نزديك شدن به آن برداريد.

4-دست كم ده روز ديگر به طرح سوالات صبحگاهي خود ادامه دهيد. هر روز صبح، هنگامي كه از خواب بيدار ميشويد از خود سه، چهار يا پنج سوال بكنيد كه به راستي شما را در موقعيت فكري مثبت و قدرتمندي قرار دهد. بايد آنقدر به اين كار ادامه دهيد تا برايتان به صورت عادت درآيد.

به زودي به محض اينكه از خواب بيدار شويد، مغزتان به شما ميگويد: «خدايا امروز چه روز خوشايندي در انتظار من است؟ چه كاري ميتوانم بكنم كه امروز بيشتر از روز پيش خوشحال باشم؟امروز به چه چيزي از زندگي ام افتخار كنم؟
از چه چيزي خشنود هستم؟ عاشق چه كساني هستم؟ و چه كساني را دوست دارم؟» اگر اين سوالات را مرتب طرح كنيد پاسخهايي عالي خواهيد شنيد واحساس فوق العادهاي خواهيد داشت. هر چه در زندگيتان اتفاق ميافتد خوشايند و دلپذير خواهد بود چون احساس شما آنرا تعيين كرده است.

5-ميخواهم از زندگي لذت ببريد، پس در ذهن تصاويري بسازيد و تغييري را كه در اين برنامه در خود ايجاد كردهايد به چشم ببينيد. به عبارت ديگر نه تنها بايد هر روز به فكر پيشرفت باشيد، بلكه آينده و رشد خود را نيز هر روز تجسم كنيد. آنچه هر روز برايتان رخ ميدهد دردفترچهي خود بنويسيد: امروز چه چيزي ياد گرفتهايد؟ چه چيزي كشف كرده ايد؟ …… من هر چه را ياد ميگيرم بيدرنگ يادداشت ميكنم و نميگذارم از ذهنم ناپديد شود. اگر فيلمي ميبينم نكات مثبت و سودمند آنرا يادداشت ميكنم. من جايي براي نگهداري و حفظ اين عقايد و نظريات دارم و به آن نام «دفترچه ي زندگي بهتر» داده ام.

زندگي ارزش ثبت كردن را دارد. اين دفترچه ها مسير رشد شما را مشخص خواهند كرد. حتي ميتوانيد به فرزندانتان هديه دهيد. تا آنها از تجاربتان براي بهبود بخشيدن به زندگي خويش استفاده كنند آنها ميتوانند بدين طريق با شما رابطهاي نزديك برقرار كنند؛ حتي اگر در اين دنيا نباشيد.

6-بايد هر روز چيز تازهاي ياد بگيريد و هر روز بر اساس آنچه ميآموزيد روشهاي نويي براي بهتر زندگي كردن ابداع كنيد. زندگي خود را جاودانه و به ياد ماندني سازيد.

7-به خاطر داشته باشيد قادريد هر مشكلي در زندگي را فوراً حل كنيد. چهار مرحله زير را كه قبلاً آموختهايد اجرا كنيد:

الف-تصميم بگيريد: آنچه واقعاً ميخواهيد چيست؟ در مشكلات غرق نگرديد و فكر خود را تنها به راه حلها متمركز كنيد.

ب-برنامه ريزي كنيد: بهترين راه، يافتن يك الگوي مناسب است. كساني را كه قبلاً نتيجه گرفتهاند بيابيد و از آنها بپرسيد چه كردهاند.
ج-منتظر نمانيد، عمل كنيد: به خاطر بسپاريد كه تنها با تصميم گيري هيچ كاري صورت نميگيرد. بلكه بايد براي رسيدن به هدف وارد عمل شويد و حركت كنيد؛ منتظر روز خاصي نباشيد.

د-انعطاف پذير باشيد: به يك شيوهي خاص اكتفا نكنيد، هرگاه احساس كرديد روشتان كار ساز نيست شيوهي خود را تغيير دهيد.

8-اگر ميخواهيد در زندگي كردن مهارت يابيد بايد به چند نكتهي كليدي توجه كنيد:

احساس و فكر خود را كنترل كنيد. خوشحالي در گروي توانايي كنترل احساساتتان است رضايت از زندگي براي هيچ كس با افزودن مال و دارايي، توانايي يا روابط گوناگون حاصل نميشود. هر كس پس از رسيدن به يك موفقيت، معيار جديدي براي ارزيابي خود مييابد و باز هم از زندگي راضي نيست مهم نيست در زندگي چه اتفاقي رخ ميدهد، شماييد كه تصميم ميگيريد چه احساسي داشته باشيد.
شما اكنون انواع شيوههاي كنترل احساس چون تغيير حالات جسم، نحوه ي تنفس، حالات چهره، شكل حركت، تمركز فكري و طرح سوالات موثر را آموخته ايد. پس شكي نيست كه ميتوانيد به راحتي احساسي را كه مايليد در خود ايجاد كنيد. اگر اين طور نيست دوباره مباحث قبل را مطالعه كنيد.

9-براي اينكه بتوانيد تغييري را به وجود آوريد نيازمند دلايلي محكم و قانع كننده هستيد. براي اينكه آموختههاي خود را هر روز به كار گيريد بايد دلايلي براي اين كار داشته باشيد، در غير اين صورت براي انجام برنامههايتان بايد خود را مجبور كنيد. بايد بدانيد به چه دليلي ميخواهيد به چنين هدفي برسيد. دلايل قانع كنندهاي كه موجب شود هر روز قدمي براي رسيدن به اين اهداف برداريد.
10-هدف شما در زندگي چيست؟ به دنبال چه چيزي هستيد؟ چه چيزي باعث بروز حالات مختلف شماست؟ اگر هر روز قبل از آغاز فعاليت روزانه، اين سوالات را از خود بكنيد، پيش از آنكه با مشكلي رو به رو شويد پاسخ و راه حل آنرا ميدانيد. اگر روشي غير از اين داشته باشيد در مسابقهي زندگي عقب خواهيد ماند. بايد چالشها و مبارزات زندگي را بپذيريد و از قبل الگويي براي رويارويي با آنها داشته باشيد. به عبارت ديگر، براي زندگي كردن بايد درسهايي را از قبل آموخته باشيد تا ناچار نشويد هنگام رو به رو شدن با بحران يا سختي آنها را ياد بگيريد. به چند مثال توجه كنيد:

الف- كساني در اطراف ما هستند كه خيلي دوستشان داريم و بالاخره روزي ميميرند حتي تصورش بسيار دلخراش است، اما بايد ياد بگيريد چگونه به مرگ نگاه كنيد. چه نكتهاي در مرگ هست كه خوشايند به نظر ميرسد؟ نترسيد، تفكر در اين باره احساس عطوفت شما را از بين نميبرد بلكه به شما كمك ميكند هنگامي كه عزيزي را از دست داديد به جاي رفتارهاي بيخردانه كه به شما و اطرافيانتان صدمه ميرساند، اندوه از دست دادن عزيزتان را با آرامش بيشتري تحمل كنيد.

ب- از قبل به چگونگي برقرار كردن رابطهي جنسي با همسرتان فكر كنيد. شما به هر حال بايد به اين مقوله رو به رو شويد؛ و اگر از قبل هيچ الگويي براي رفتار مناسب نداشته باشيد ممكن است كاري كنيد كه براي هميشه پشيمان شويد. زيرا گاهي به خاطر نداشتن رابطهي جنسي مناسب، بسياري از روابط خانوادگي از هم ميپاشد اين طور نيست؟

ج-بالاخره روزي پير ميشويد. از فكر كردن دربارهي دوران پيري نترسيد؛ اهدافي براي خود مشخص كنيد كه آن روزها را برايتان بسيار دلپذير و خوشايند سازد

د-اگر تاجريد، اين حقيقت را بپذيريد كه ممكن است روزي همهي دارايي خود را از دست بدهيد، پس از قبل اين موقعيت را تجسم كنيد و راه حلهايي براي خارج شدن از اين مخمصه بيابيد.

اين منفي بافي نيست، زيركي است. هيچ وقت انتظار رسيدن بدترينها را نداشته باشيد. اما براي وقوع آن آماده شويد و از قبل براي حل مشكلات برنامه داشته باشيد.

11-هر روز زندگي خود را بررسي كنيد. منظورم اين نيست كه هر لحظه با ترس از خود بپرسيد «اوه خدا جان آيا اين رفتارم درست بود؟ خداوندا آيا كار درستي ميكنم؟» شما طي شش ماه،يك يا دو سال آينده بايد به مقصدي برسيد، پس بايد هر روز مسير خود را كنترل كنيد، به بيراهه نرويد. از خود بپرسيد «هي من به كجا ميروم؟اهداف و ارزشهاي كنوني من چيستند؟ و مرا به كجا ميبرند؟ اگر در همين راه پيش روم، مقصد نهاييام كجا خواهد بود؟» اگر به اعمال روزانهي خود توجه نداشته باشيد، مسير و جهت حركت شما چنان بي سر و صدا تغيير خواهد كرد كه روزي ناگهان در مييابيد نه تنها در جايگاهي كه ميخواستيد نيستيد بلكه فرسنگها با آن فاصله داريد.

12-خوب فكر كنيد مهم نيست شما اكنون در زندگي به چه نتايجي دست يافتهايد معمولاً آنچه ما را خوشحال ميكند، آن چيزي نيست كه اكنون در اختيار داريم بلكه اهدافي است كه ميخواهيم در آينده به آنها دست يابيم. به همين دليل اغلب ما در زندگي احساس خوشي نميكنيم. چرا؟ چون از آنچه به دست آوردهايم راضي هستيم از دامي به نام موفقيت بهراسيد. اگر به اين موفقيت بسنده كنيد همين موفقيت برايتان دامي خواهد شد كه شما را در خود ميبلعد بهتر است براي ادامهي يك زندگي با نشاط همواره انگيزهاي براي حركت داشته باشيد شما شايستگي بيشتري داريد، خسته نشويد.

آخرين و مهمترين مطلب

سالها پيش دريافتم اگر آنچه را آموختهام يا كسب كردهام به ديگران ببخشم احساس فوق العادهاي خواهم داشت. ارزش بخشش، از خود پول بسيار بيشتر است. اگر طعم بخشش را بچشيد ديگر بدان معتاد خواهيد شد. هر چه بيشتر به ديگران كمك كنيد مايلايد بيشتر و بيشتر كار كنيد و پيشرفت نماييد زيرا اگر خود رشد نكنيد چيزي براي بخشيدن نخواهيد داشت.

اگر پول كافي داشته باشيد آنقدر كه بتوانيد بدون كار زياد بخوريد، بياشاميد، سيگار بكشيد و تا صبح جلوي تلويزيون بنشينيد مسلماً هيچ لذتي از زندگي نخواهيد برد زيرا به كسي جز خودتان فايدهاي نبخشيدهايد خوب به اطرافتان نگاه كنيد. افراد زيادي هستند كه با كمك شما زندگي آنها دگرگون ميگردد. «خانواده، دوستان، همكاران و… »

شايد هيچ كدام از كساني كه مرتب به آنها ميبخشيد هيچ وقت هديهاي به شما ندهند، اما شما روزي بهترين هديه را دريافت خواهيد كرد؛ همان احساس فوق العاده اي كه در آخرين دقايق زندگيتان حس ميكنيد. شما با آرامشي باور نكردني از اين دنيا خواهيد رفت و اين بهترين انگيزه و تحسين براي بخشش است نگذاريد آنچه به دست ميآوريد بر قصهي زندگيتان «نقطه پايان»باشد. زندگي هيچ كس حتي با مرگ او پايان نمييابد. )

ميخواهم از اينكه درطي بيست روز اين برنامه را پي گيري كرديد از شما تشكر كنم اما ميخواهم بدانيد دوستي من و شما پايان نيافته است، من منتظر شما خواهم ماند. هر وقت بخواهيد ميتوانيد مرا از قفسه برداريد و اجازه دهيد من دوباره مربي و راهنماي شما باشم از اين كه توانستم عقايدي كه زندگيام را دگرگون كرده است با شما شريك شوم، احساس فوق العادهاي دارم. با به پايان بردن اين مطالب و عمل به آن هديهاي به من داديد و من بابت اين هديه تا آخر عمر از شما متشكرم. اميدوارم روزي شما را از نزديك ببينم و از موفقيتهاي شما با خبر شوم.