پارچه های چهارخانه و راه راه

پارچه های چهارخانه و راه راه

پارچه های چهارخانه و راه راه،روش های محسوسی برای دوخت دارند. پارچه های چهارخانه با راه های رنگی،که هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی میباشند. همچنین اینگونه پارچه ها،هنگام قرارر دادن الگو بر روی آن ،نیاز به دقت و توجه زیادی دارد،زیرا الگو باید طوری قرار گیرد که راه های پارچه باهم مطابقت داشته باشد.این قبیل پارچه ها،هرچه خط های آن عرض تر و چهارخانه های آن بزرگتر باشد،پارچه های بیشتری را لازم خواهد داشت.هنگام خرید پارچه چهارخانه،به اندازه یک چهارخانه کامل برای هر قسمت از مدل،اضافه تر بگیرید.

برای پارچه های راه راه،کافی است 25 تا 50 سانتی متر اضافه تر پارچه بگیرید.البته این بستگی به پهنای راه های پارچه دارد. اگر میخواهید از یک پارچه چهارخانه یا راه راه بی آن که قرینه باشند،استفاده کنید،تکه های الگو را در یک جهت و راستا قرا دهید.

پارچه های چهارخانه و راه راه،منظم و نامنظم

روش شناخت:پارچه ی چهارخانه منظم طوری است که وقتی یک گوشه پارچه را به شکل یک مربع از وسط تا میزنید،چهارخانه های رنگی آن از درازا و پهنا، یک اندازه هستند.یعنی مربع شکل هستند.

پارچه ی چهارخانه نا منظم، رنگ ها و اضلاع چهارخانه،به طور نا منظم کنار هم قرا گرفته اند. و یا اینکه ممکن است اضلاع آن به یک اندازه باشد،اما رنگ های آن یک جور نباشد.کار کردن با این نوع پارچه های چهارخانه و تشخیص نا منظمی آن کمی مشکل است.

انتخاب مدل:

اگر خیاطی را تازه شروع کرده اید و تجربه ی زیادی در این زمینه ندارید،برای اینگونه پارچه ها،مدل هایی را انتخاب کنید که برش کمتری دارد و دوخت آن ساده است.بعدها که تجربه زیادی پیدا کردید میتوانید از مدل های مشکل تر استفاده کنید.اما در مورد پارچه های راه راه شاید ترجیح دهید که یک مدل با برش ها و طرح های بیشتر انتخاب کنید.یکی از راه های ساده برای ایجاد تنوع طرح،در یک لباس راه راه،میتواند این باشد که برش سرشانه، مچ،جیب،سجاف از رو ( برای جلوی لباس) و تکه های عمودی و افقی را از خلاف راه پارچه انجام دهید.با همین روش ساده،یک لباس ساده و در عین حال شیک خواهید داشت.همیشه وقتی برای مدل خود از پارچه چهارخانه و یا راه راه استفاده میکنید،حتی الامکان سعی کنید که درز های دوخت کمتر باشد همچنین،ساسون های روی سینه و ساسون های عمودی و افقی بر روی مدل خیلی به کار نبرید. زیرا رنگ های چهارخانه و یا راه راه ،ممکن است باهم هماهنگی نداشته باشد و لباس شیک از کار درنیاید. به همین دلیل روی بعضی از مدل ها نوشته شده که برای پارچه های چهارخانه و یا راه راه مناسب نیست.

روش قرار دادن الگو بر روی پارچه چهارخانه و راه راه:

وقتی الگو را روی پارچه میگذارید قسمت های الگو را به شکلی روی پارچه قرار دهید که راه ها و چهارخانه ها،روی خط دوخت،درست کنارهم قرار گیرند.هنگام قرار دادن الگو ابتدا تکه های بزرگتر را روی پارچه بگذارید و همچنین از جلو لباس شروع کنید.اگر از یک پارچه چهارخانه یا راه راه نامنظم استفاده میکنید،همان روشی که درمورد پارچه های کرک دار به کار میبرید،درمورد این نوع پارچه ها هم به کار ببرید.تکه جلو را روی خط(راه) یا چهارخانه ای که مشخص تر است،میزان کنید.اگر پارچه چهارخانه منظم است،این امکان را دارید که قسمت مرکز جلوی لباس را کاملا درست در مرکز پارچه قرار دهید. تکه ها را،طوری که راه ها و چهارخانه ها هنگام دوخت باهم هماهنگی داشته باشند،بر روی پارچه قراردهید.بنابراین،این را همیشه درنظر داشته باشید که تکه ها روی خط دوخت کنار هم قرار گیرند، نه روی خط برش.

این مطلب مهمی است که همیشه باید درنظر داشته باشید شاید نتوانید تمام دوخت ها را منظم کنار هم قرار دهید،اما این مسئله خیلی مهم است که دوخت های اصلی جلو،پشت و پهلوها باهم هماهنگ باشند. این امکان وجود دارد که هنگام دوخت ساسون ها،را ها (خط ها) و چهارخانه های روی منطقه دوخت،باهم جور و هماهنگ نباشند، تنها کافی است که راه ها و چهارخانه های زیر این ساسون ها میزان باشد.برش های کوچک مثل سرشانه،مچ،نوار جلوی لباس و تکه های پهلو را طوری قرار دهید که رنگ و خط های آن باهم همخوانی داشته باشد. بعضی از تکه ها مثل جیب ها و یقه و زیر یقه (پایه یقه) را طوری قرار دهید که چهارخانه و راه ها در یک ردیف باشد. یا این که میتوانید تکه ها را به شکل نا منظم و اریب روی پارچه قرار دهید،در نتیجه این کار، یک طرح جدید ایجاد میکنید. البته این امر متتلزم این مسئله است که این کار با مدل شما همخوانی داشته باشد.

شناخت راه های منظم و نا منظم:

یک پارچه راه راه منظم،راه های منظم و مرتبی دارد،طوری که وقتی گوشه پارچه را به طرف مرکز تا میزنیدفخط ها و رنگ های آن به شکل منظم و مساوی در کنار هم قرار میگیرند. راه نا منظم طوری است که وقتی یک گوشه پارچه را به طرف مرکز تا بزنید،رنگ های راه پارچه باهم همخوانی ندارد. نوع سوم طوری است که نه راه های پارچه و نه رنگ های پارچه باهم همخوانی ندارند.