تا زدن باریک و آسان

تا زدن باریک و آسان

1- برای این نوع تا باید از سردوز سه نخ استفاده کنید.لبه پارچه را درست به موازات لبه تیغ سردوز، قرار دهید. هم زمان که لبه دوخت میشود قسمت های اضافی نیز بریده میشود.

2- تا زدن پیچی با سردوز: برای این نوع تا هم باید از چرخ سردوز سه نخ استفاده کنید.

3- برای تا زدن میتوان از نوار اریب نیز استفاده کرد. یک نوار اریب ظریف و نازک به عرض 1/5 سانتی متر تهیه کنید. نوار را صاف کنید روی آن را با دوخت زیگزاگ بدوزید. روش کار بدین گونه است که نوار اریب را طوری از پهنا بر روی لبه پارچه قرار دهید که به طور مساوی نصف آن روی لبه از طرف روی پارچه و نصف دیگر بر روی طرف پشت پارچه قرارگیرد. سپس روی آن را بادوخت زیگزاگ بدوزید.

 

روش تا زدن لبه لباس

1- برای اینکه لبه لباس را به گونه ای تابزنید، که به آسانی دیده نشود میتوانید به این صورت عمل کنید: لبه پارچه را به اندازه 1 الی 1/5 سانتی متر تا بزنید و روی آن را اتو کنید. سپس به فاصله 2 میلی متر از لبه، با دوخت ساده و مستقیم بدوزید.

2- پارچه را به طرف رو برگردانید، طوری که قسمت تازده زیر کار قرارگیرد. بعد زیر پارچه را کاغذ بگذارید و روی لبه را جاییکه با دوخت مستقیم، چرخ کرده بودید، با دوخت زیگزاگ باریک و ریز بدوزید. کاغذ زیر پارچه مانع از فرورفتن پارچه به داخل دندانه های صفحه چرخ میشود.

3- کاغذ را از زیر پارچه بردارید و لبه اضافه را، با یک قیچی تیز ببرید. هنگام بریدن دقت کنید که پارچه و یا دوخت شما پاره نشود.

 

روش تا زدن به صورت باریک و کوتاه

1- لبه پارچه را به اندازه 5 میلی متر تا بزنید و اتو کنید. تا هنگام چرخ کاری بتوانید راحت تر کارکنید. بعد به فاصله 1 میلی متر از لبه، ابتدا لبه پایین را بدوزید. برای راحتی دوخت پارچه را با هر دو دست از عقب و جلو نگه دارید اما آن را نکشید.

2- اکنون لبه بالا را که آزاد است به اندازه 2 میلی متر به سمت داخل تا بزنید و روی آن را به فاصله 0/5 میلی متر از لبه، چرخ کاری دوم را انجام دهید. بر روی پارچه های سُر مانند ساتن میتوانید از یک (تا) ی پهن استفاده کنید ( تقریبا 1 تا 1/5 سانتی متر.)