تا زدن همراه با آستر

تا زدن همراه با آستر

یک تا،اگر به صورت مخفی باشد، قشنگ تر است.تا زدن لباس همراه با ارگانزا،نه تنها مانع از دیده شدن دوخت در روی لباس می شود، بلکه باعث آن میشود که لباس ایست زیباتری پیدا کند و به اصطلاح خودش را خیلی خوب بیاندازد.

برای برش آستر، الگو را باید کمی تغییر داد. از پایین دامن، دوبرابر پهنای تا کم کنید و دو درز دوخت پهلو را به الگو اضافه کنید.

 

روش دوخت

1- آستر را از ارگانزا برش دهید.درز های پهلو آستر و دامن را بدوزید.درز را باز کرده و روی آن را اتو بزنید. یک دوخت درشت روی قسمت پایین دامن، بر روی پارچه انجام دهید.

2- آستر را روی دامن قرار داده، طوری که طرف روی آن به طرف داخل باشد، نخ پایین دوخت دامن را کمی بکشید تا لبه های آستر و دامن و درز های پهلو درست کنار هم قرار گیرد. سپس اطراف پایین دامن را با آستری با هم بدوزید.

3- سپس آن را به رو برگردانید، لبه دور کمر دامن و آستر را باهم یکی کنید و روی آن را کوک بزنید و سپس اتو کنید.