جادکمه هایی به شکل بندینک

در لباس هایی که تعداد زیادی دکمه با فاصله های نزدیک به هم دارد بهتر است از بندینک به جای جادکمه استفاده کرد. که البته زیبایی خاصی به لباس میدهد وگاهی حتی برای شیک تر جلوه کردن لباس از این شیوه استفاده میشود.همچنین در جاهایی که محل دکمه و جادکمه روی هم قرارنمیگیرد و از درز های کنار هم استفاده میشود.بندینک کاربرد بهتری دارد.

طریقه آماده کردن و دوختن بندینک به لباس

جای بندینک را روی لباس علامت بزنید.نخ را دولا داخل سوزن کرده و انتهای آن را گره بزنید.سپس در محل علامت برای بندینک داخل لباس بکنید. سپس انگشت شست و اشاره را بین گره کرده و آن را باز کنید(گشادکنید)و نخ را با دست دیگر نگه دارید.
چگونگی درست کردن بندینک باچرخ خیاطی

چند لایه نخ را کنار هم قرارداده و سپس آن را زیر پایه چرخ قراردهید و روی آن دوخت زیگزاگ بزنید. دوسر نخ را صاف نگه دارید و به آرامی از زیر پایه چرخ رد کنید.
با سوزن مخصوص گوبلن دوزی.نخی را که آماده کردید ازپشت کار داخل لباس کرده و سپس از روی لباس بگذرانید.طول آن به اندازه مورد نظرتان باشد.انتهای آن را در زیر لباس گره بزنید و اضافی آن را قیچی کنید.
نخ را با انگشت چپ به داخل بکشید.سپس گره را از روی انگشت سر دهید و به روی پارچه بیاورید.مرحله 2و3 راتکرار کنید تااینکه بلندی بندینک به اندازه مورد نظرشما شود.
سوزن و نخ را داخل آخرین گره کرده و انتهای بافت را محکم کنید.سپس سوزن را داخل لباس کرده. جاییکه اولین گره را شروع کردید و نخ را بکشید و گره بزنید.