جیب ها

دوطرف جیب را طوری که دوطرف روی پارچه برروی هم قرار گیرند،به هم سنجاق بزنید و اطراف آن را بدوزید.یک درز را برای برگرداندن جیب باز بگذارید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.لبه های درز را گرد کرده،جیب را به رو برگردانید.درزی را که باز گذاشته بودید،دوخته و جیب را سرجایش بدوزید.

جیب پاکتی:

سجاف سرخود دهانه جیب را تا گذاشته،اتو زده و بدوزید.پهلو ها وپایین جیب را به طرف پشت جیب برگردانده،اتو زده و بدوزید.اضافه لبه ها را تا گذاشته،اتو بزنید.طرف نرم یک تکه زیپ چسبی(چسب های نر وماده)را در وسط پشت دهانه جیب گذاشته،لبه های آن را در جای خود چرخ کنید.به صورت ضربدر در وسط زیپ چسبی(چسب های نروماده)را چرخ کاری کنید.لبه تا گذاشته شده پهلو ها و پایین جیب را در محل تعیین شده به لباس بدوزید.دقت کنید لبه های جیب زیر دوخت نرود. جیب را اتو بزنید تا پهلو ها وپایین آن مانند پاکت به طرف داخل قرار گیرد.به اندازه 2 سانتی متر از بالای دهانه جیب،پهلوهای جیب را در جای خود بدوزید.

روش دیگر: سجاف لایی شده را به یک طرف جیب که لایی شده چرخ کنید. دوطرف روی پارچه بر روی هم قرار میگیرند.سجاف بدون لایی و یک تکه دیگر جیب را که لایی نشده به یکدیگر بدوزید.مقداری از درز را برای از رو برگرداندن جیب باز بگذارید.دوبل را در امتداد جیب تا زده،بدوزید و گوشه های آن را به یکدیگر بدوزید.اضافه درز را به فاصله 0/5 سانتی متری بریده لبه درز را گرد کرده و جیب را به طرف رو برگردانده،لبه درز را بدوزید.

 

جیب با پیلی

سجاف سرخود دهانه جیب را تا بگذارید و اتو بزنید.به فاصله 1/5 و2 سانتی متر از لبه روی دهانه جیب را چرخ کاری کنید.پهلوهای جیب و لبه آن ها را به طرف پشت تا کرده،اتو بزنید و نزدیک لبه روی پهلوهای جیب را چرخ کاری کنید.اضافه لبه پایین جیب را تا گذاشته،اتو بزنید.لبه تا گذاشته پهلوها (پیلی پهلوها) را در محل تعیین شده به لباس بدوزید.پیلی های جیب را مرتب کنید و اتو بزنید.لبه پایین جیب را به لباس بدوزید.به اندازه 2 سانتی متر از بالای دهانه جیب،پهلوهای آن را در جای خود بدوزید.

 

جیب مغزی دار

پشت خط چاک دهانه جیب لایی بچسبانید.نوارهای مغزی را دولا کنید و اتو بزنید.پشت پارچه داخل قرار گیرد.مغزی ها را در دوطرف خط چاک روی لباس بدوزید.خط چاک را از یک سانتی متری دوسر آن برش دهید.دوسر چاک را تا انتهای دوخت مغزی ها،اریب چرت دهید.مغزی ها را به طرف دهانه چاک و اضافه درز آن ها را در یک جهت خلاف مغزی ها برگردانید و اتو بزنید.سه گوش دوسر چاک را تا بگذارید و به اندازه درز مغزی ها بدوزید.کیسه کوتاه تر جیب را به اضافه درز مغزی پایینی و کیسه بلند تر را به اضافه درز مغزی بالایی بدوزید. کیسه های جیب را به هم بدوزید.از روی کار،روی خط دوخت مغزی بالایی و پهلو های مغزی ها را تا درز مغزی پایینی بدوزید.

 

جیب دوطرف مغزی

روی خطی که باید برای دهانه جیب بریده شود،یک نوار از جنس لایی چسب به عرض 3 سانتی متر کوک زده یا اتو کنید.کیسه جیب را که از جنس آستری بریده اید به یک طرف نواز مغزی بدوزید.نوار مغزی را در امتداد زیر خط چاک جیب کوک بزنید.طرفین روی پارچه روی یکدیگر قرار میگیرند.طرف دیگر نوار مغزی را درامتداد خط چاک دهانه جیب به عرض سه چهارم سانتی متر،بین دو درز دوخته شده را برای دهانه جیب با قیچی ببرید.انتهای درز ها را با نوک قیچی،چاک کوچک بدهید(چرت بزنید) جیب را به پشت برگردانده و لبه آن را به فاصله مساوی کوک بزنید و اطراف مغزی جیب را بدوزید.

 

یک طرف مغزی

روی خط چاک جیب از طرف پشت،یک نوار لایی به عرض 6 سانتی متر چسبانده یا کوک بزنید.کیسه جیب را که از پارچه آستری تهیه شده به لبه نوار مغزی بدوزید.در این حالت طرفین روی پارچه روی یکدیگر قرار میگیرند.یک طرف نوار مغزی را روی درز چاک جیب چرخ کرده و کیسه جیب را به طرف دیگر آن بدوزید.خط بین این دو درز را برای چاک دهانه جیب ببرید.انتهای درزها را به طور اریب با نوک قیچی یک چاک کوچک بدهید.در این حالت گوشه جیب نیز با مغزی بریده میشود.کیسه جیب را در حالی که نوار مغزی لبه آن را بپوشاند،وصل کنید.مغزی را روی درز کیسه جیب محکم بدوزید.

 

جیب زیپ دار با مغزی

نوار های مغزی را مانند جیب مغزی دار بدوزید.زیپ را پشت چاک دهانه جیب روی نوارهای مغزی گذاشته و به اضافه درز مغزی پایینی بدوزید.کیسه جیب و اضافه درز ها را به طرف پایین اتو بزنید.کیسه بلندتر را از رو به اضافه درز مغزی بالایی بدوزید.کیسه های جیب را به هم بدوزید.

روشی دیگر: روی خطی که زیپ باید دوخته شود،از طرف پشت یک نوار از پارچه لایی چسبانده یا کوک بزنید.سجاف جیب را روی خط زیپ چرخ کنید.طرفین روی پارچه بر روی یکدیگر قرار میگیرند.بین دو درز را برای دهانه جیب قیچی کنید.انتهای درز ها را نیز با نوک قیچی به صورت اریب بدهید.سجاف زیپ را به طرف داخل برگردانده و کوک بزنید.زیپ را طوری بدوزید که دندانه های آن از روی لباس قابل دیدن باشد.یک قسمت کیسه جیب را که از پارچه آستری است به زیر سجاف زیپ و طرف دیگر کیسه جیب را که از پارچه لباس است،زیر سجاف بالای زیپ دوخته،درز دور آن را نیز بدوزید.

روش سوم: وسط سجاف را با خط چاک دهانه جیب منطبق کنید.سجاف را پشت چاک گذاشته،دور تا دور چاک را به شکل مستطیل بدوزید.خط چاک را از یک سانتی متری دوسرآن،برش دهید. دوسر چاک را تا گوشه های مستطیل،اریب چرت دهید.سجاف را به طرف داخل برگردانید و اتو بزنید.زیپ را پشت لبه های سجاف شده چاک دهانه جیب بدوزید.کیسه جیب را به لبه پایین سجاف و کیسه بلندتر آن را به لبه بالای سجاف بدوزید.کیسه های جیب را به هم بدوزید.

 

درِجیب

دوطرف جیب را در حالی که دوطرف روی پارچه روی هم قرار گرفته اند به هم سنجاق بزنید.اطراف درزهای پهلو وپایین در جیب را بدوزید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.گوشه درز ها را گرد کرده و در جیب را به طرف رو برگردانید.لبه باز در جیب را به هم با دوخت زیگزاگ پاکدوزی کنید. آن را از سمت روی پارچه چرخ کاری کرده و سرجایش بدوزید.سپس در جیب را روی درز خوابانده،اتو کنید.

 

جیب در دار

در جیب را از عرض دولا کرده،اتو بزنید.پشت پارچه در داخل قرارگیرد.پشت یک لایه آن را لایی بچسبانید.در جیب را زیر خط چاک دهانه جیب و کیسه بلندتر جیب را 2 سانتی متر بالاتر از خط چاک،روی لباس بدوزید.خط چاک را از یک سانتی متری دوسر آن برش دهید.دوسر چاک را در انتهای درز های دوخت،اریب چرت دهید.سرجیب را به طرف بالا و اضافه درز های آن را به طرف پایین و مثلث های دوسر چاک را به طرف داخل برگردانید و اتو بزنید.مثلث ها را به اضافه درز ها بدوزید.کیسه کوتاه تر جیب را به اضافه درز در جیب بدوزید.کیسه بلند تر را به طرف داخل برگردانید واتو بزنید.کیسه های جیب را به هم بدوزید.پهلو های در جیب را با دست در جای خود بدوزید.

 

جیب در دار با یک کیسه

مانند جیب در دار،اما بدون کیسه کوتاه تر بدوزید.کیسه جیب را به طرف داخل برگردانید و اتو بزنید.از روی کار پهلوها و پایین آن را به لباس بدوزید.

 

جیب در دار

قسمت های در جیب را در حالی که طرفین روی پارچه بر روی یکدیگر قرار دارند،سنجاق بزنید.اطراف آن را به استثنای درز بالابدوزید.اضافه درز را به فاصله 0/5 سانتی متر بریده،گوشه های درز را گرد کرده و در جیب را به طرف رو برگردانید و رویش را چرخ کاری کنید.روی خط چاک جیب یک نوار از پارچه لایی به عرض4 سانتی متر اتو کرده و یا کوک بزنید.کیسه جیب را که از پارچه آستری تهیه کردید،به لبه جیب وصل کنید.

1- نوار مغزی را در امتداد خط چاک جیب به لباس کوک بزنید.طرفین روی پارچه روی یکدیگر قرار گیرند.قسمت های جیب را در امتداد خط چاک جیب،به عرض سه چهارم سانتی متر بدوزید.دوطرف درز زیر جیب را 0/5 سانتی متر کوتاه تر از درز بالای جیب بدوزید.بین دودرز را با قیچی برای دهانه جیب ببرید.دقت کنید که خود جیب با آن بریده نشود.مغزی لبه جیب را به اندازه ای به طرف پشت برگردانید که روی درز لبه جیب را بپوشاند.در جیب را روی جیب برگردانده و اتو کنید.کیسه جیب را به دهانه جیب وصل کرده و اطراف آن را بدوزید.

 

جیب دهانه دار

قسمت های دهانه جیب را در حالی که دور آن از سمت روی پارچه به روی یگدیگر قرا گرفته اند،سنجاق بزنید و لبه خارجی آن را چرخ کنید.اضافه درز را تا فاصله 0/5 سانتی متری ببرید.گوشه های درز را گرد کرده و آن را به طرف رو برگردانید و روی آن را بدوزید.روی خط چاک جیب یک نوار از لایی به عرض4 سانتی متر کوک زده یا اتو کنید.

  • در جیب را در قسمت جلو و در امتداد خط چاک جیب در حالی که سمت روی آن روی سمت روی پارچه قرار دارد کوک بزنید.یکی از دو تکه کیسه جیب را روی در جیب قرار داده و کوک بزنید و طرف دیگر کیسه جیب را در امتداد چاک جیب روی لباس کوک بزنید.کیسه های جیب را به فاصله سه چهارم سانتی متر از خط چاک بدوزید.طرفین بالای در جیب را به عرض 0/5 سانتی متر کوتاه تر از پایین جیب بدوزید.چاک جیب را با قیچی بریده،دهانه جیب را باز کنید.کیسه جیب را به طرف داخل برگردانید و لبه آن را اتو کنید.دهانه جیب را به طرف بالا اتو کنید.اطراف کیسه جیب را بدوزید.گوشه های دوطرف جیب را از پشت با دست بدوزید.

 

جیب پاکتی در دار

در جیب را از رو دولا کنید و دوطرف آن را بدوزید.در جیب را به رو برگردانیدو اتو بزنید.یک بار نزدیک لبه و یک بار دیگر به اندازه تعیین شده روی پهلو ها و لبه تا شده آن چرخ کاری کنید.طرف نرم زیپ های چسبی(چسب های نرو ماده)را پشت لبه دوخته شده آن وصل کنید و از روی کار اطراف لبه های آن را بدوزید،در جیب را 2 سانتی متر بالاتر از کیسه جیب بر روی لباس بدوزید.سپس آن را بر روی جیب به طرف پایین برگردانید و اتو بزنید.اطراف لبه را یک بار نزدیک درز و یک بار نیز به اندازه تعیین شده،چرخ کاری کنید.

 

جیب از رو

جیب با دهانه صاف:سجاف سرخود دهانه جیب را تا بگذارید و اتو بزنید.یک بار نزدیک لبه و یک بار دیگر به فاصله 2 سانتی متری از لبه روی آن را چرخ کاری کنید.سایر لبه های جیب را یک سانتی متر تا گذاشته،اتو بزنید.جیب را در محل تعیین شده به لباس بدوزید.

جیب با دو دهانه گرد:اضافه لبه دهانه های جیب را تا بگذارید و اتو بزنید و به فاصله 1/5 سانتی متری از لبه چرخ کنید.سایر لبه های جیب را یک سانتی متر تا گذاشته،اتو بزنید.جیب را در محل تعیین شده به لباس بدوزید.

جیب با یک دهانه گرد:اضافه لبه دهانه جیب را یک سانتی متر تا گذاشته،چرخ کنیدلبه جلو و پایین جیب را یک سانتی متر تا گذاشته و اتو بزنید.جیب را در محل تعیین شده(معمولا در پهلوی شلوار یا دامن دوخته میشود)روی لباس قرار دهیدو لبه بالای آن را به کمر و پهلوی آن را به به پهلوی لباس کوک بزنید.یک بار نزدیک لبه و یک بار دیگر به اندازه تعیین شده روی لبه های جلو وپایین جیب را چرخ کاری کنید.لبه های بالا و پهلوی جیب داخل درز کمر و درز پهلوی لباس قرار میگیرند.

جیب با دهانه گرد سجاف دار:سجاف را از طرف روی پارچه به دهانه جیب بدوزید.سجاف را به طرف پشت جیب برگردانید و اتو بزنید.لبه گرد آن را یک سانتی متر تا گذاشته،اتو بزنید.یک بار نزدیک لبه و یک بار دیگر به اندازه تعیین شده یا به اندازه دلخواه،روی دهانه جیب را چرخ کاری کنید.سایر لبه های جیب را یک سانتی متر تا گذاشته،اتو بزنید.جیب را در محل تعیین شده به لباس بدوزید.

 

جیب پهلو

درز پهلو را بدوزید.چاک دهانه جیب را باز بگذارید.اضافه درز را از وسط با اتو بارکنید.کیسه جیب را که از پارچه بریده اید از پشت به لبه اضافه درز پهلوی جلو بدوزید.طرف دیگر کیسه جیب که از پارچه آستری است به لبه اضافه درز پهلوی پشت چرخ کنید.یعنی قسمت روی جیب که بیرون از لباس دیده نمیشود.درزهای دور کیسه جیب را دوخته و جیب را به طرف جلوی لباس اتو کنید.

 

جیب پهلوی شلوار یا دامن با دهانه گرد

کیسه جیب را از رو به دهانه جیب شلوار(یا دامن) بدوزید.اضافه درز ها را به عرض نیم سانتی متر برش دهید.کیسه جیب را به طرف داخل برگردانید و دهانه جیب را اتو بزنید و نزدیک لبه روی آن را چرخ کاری کنید.تکه پهلوی جلو با کیسه جیب سرخود را با انطباق خطوط دهانه جیب در پشت لایه جلوی شلوار یا دامن گذاشته وکیسه های جیب را از رو به هم بدوزید.

 

جیب پهلوی شلوار یا دامن با دهانه زاویه دار

مانند جیب دهانه گرد بدوزید.با این تفاوت که بعد از دوخت کیسه جیب به دهانه جیب،در گوشه داخل آن روی اضافه درز ها را چرت داده و اضافه درز های دهانه جیب را به عرض نیم سانتی متر برش دهید.

 

جیب داخل درز پهلو شلوار

کیسه جیب را به جلو وپشت شلوار روی محل مورد نظر بدوزید و دوتا درز پهلو را با کیسه جیب روی هم قرار دهید.قسمت های بالا و پایین کیسه جیب را منهای دهانه جیب چرخ کنید.بعد دور کیسه جیب را بدوزید.

 

جیب تکه روی باسن

در امتداد دهانه جیب،یک نوار باریک از لایی چسب به وسیله اتو بچسبانید.کیسه جیب را به دهانه جیب بدوزید.طرفین روی پارچه بر روی هم قرار میگیرند.اضافه درز را تا فاصله نیم سانتی متر ببرید.کیسه جیب را به طرف داخل برگردانده کوک بزنید.لبه در جیب را چرخ کاری کنید.دهانه جیب بر روی تکه روی باسن باید در حالیکه روی علامت مشخص شده قرار میگیرد کوک زده شود.کیسه های جیب را به یکدیگر بدوزید.

 

طریقه دوخت جیب داخلی

کناره های لبه جیب رابرش دهید،بدوزید و زاپاس اضافی را ببرید.بعد لبه جیب را از رو برگردانید و روی آن را چرخ کاری کنید.لبه جیب را از روی لباس جایی که علامت جیب است بگذارید و کوک بزنید.سپس پارچه ای مستطیلی شکل که عرض آن از پهنای لبه جیب6 سانتی متر بیشتر باشد(از هر طرف 3 سانتی متر)و طول آن حدود 35 سانتی متر،(بستگی به اندازه دست و مقدار بلندی کیسه جیب،این اندازه کم و زیاد میشود)ببرید. وسط مستطیل را با یک خط مشخص کنیدو این خط را درست روی جیب علامت گذاری شده بر روی لباس و روی لبه جیب قرار دهید و به جلو لباس کوک بزنید.به اندازه پهنای لبه جیب،به عرض 2 سانتی متر و به شکل مستطیل(از وسط خط مستطیل برای هر طرف یک سانتی متر منظور شود)دور تا دور آن را بدوزید.سپس وسط این مستطیل را با قیچی تا یک سانتی متری کناره های لبه جیب،شکاف دهید.برای اینکه کیسه جیب به طرف پشت لباس به راحتی برگردند،از هر طرف به شکل سه گوش کناره های مستطیل را برش بدهید.بعد کیسه جیب را با دو مثلثی کوچک برگردانید و به طرف داخل و از داخل به روی جلو پالتو چرخ کنید و اتو بزنید.کیسه جیب را میتوانید به شکل دلخواه برش دهید.