چگونگی انجام یک دوخت مخفی با زیگزاگ کوتاه

1- ابتدا یک دوخت ریز و مستقیم به فاصله 2 تا 2/5 سانتی متری از لبه انجام دهید و سپس روی آن را با یک دوخت زیگزاگ ریز بدوزید. یعنی نوک سوزن درست نزدیک دوخت اولیه وارد پارچه شود.

2- اضافه درز را بایک قیچی تیز از نزدیک دوخت ببرید و سپس آن را به طرف رو برگردانید و با اتو قسمت های دوخته شده راصاف کنید.

این نوع دوخت بر روی یقه و مچ انجام می شود و به دوخت مخفی معروف است و تقریبا دیده نمی شود.

چگونگی دوخت مخفی با چرخ سردوزی

1- به فاصله 1/5 سانتی متری از لبه پارچه یک دوخت مستقیم بدوزید و سپس با چرخ سردوز یک دوخت کوتاه و باریک مانند شکل انجام دهید. چرخ سردوز همزمان با دوخت، اضافه درز را می برد.

2- کار را به طرف روی پارچه برگردانید و لبه آن را با سراتو صاف کنید.