چگونگی تمام کردن لبه لباس بانوار اریب

1- اگر برای نوار اریب از پارچه استفاده میکنید به این صورت عمل نمایید: از اریب پارچه،7 برابر پهنای لبه ای که میخواهید با نوار اریب بدوزید، ببرید. فرضا اگر لبه 0/5 سانتی متر است، پهنای نوار اریب را 3/5 سانتی متر بگیرید.

2- سپس نوار اریب را به طور مساوی و پشت به پشت، از وسط دولا کنید و روی آن را اتو بزنید. محلی که نوار اریب باید بر روی آن دوخته شود را، بر روی لباس علامت بزنید و سپس اضافه درز را ببرید.

3- نوار اریب را بر روی لباس، لب به لب با سنجاق بچسبانید و یا این که کوک بزنید و سپس با یک اندازه مساوی از لبه (حدود 0/5 سانتی متر) روی آن را بدوزید.

4- سپس نوار اریب را به طرف داخل لباس تا بزنید و روی آن را اتو کنید. و بعد لبه آزاد نوار اریب را به لباس سنجاق بزنید.

 

روش دوخت نوار اریب

* در این روش هنگام دوخت سعی کنید که لبه آزاد نوار اریب را بعد از تا زدن روی دوخت قبلی بدوزید تا از طرف رو فقط یک دوخت مستقیم دیده شود.

* دراین مرحله نوار اریب به طرف داخل تا خورده و با دست از داخل پس دوزی میشود.

 

تمام کردن لبه لباس با نواری (سجاف) از خود پارچه

1- نوار اریب را به درازا، پشت به پشت تا بزنید و روی آن را اتو کنید. سپس لبه لباس را از فاصله 5 میلی متری ببرید و نوار اریب را به لبه لباس، لبه به لب بدوزید.

2- بعد از دوخت نوار اریب را به طرف داخل لباس تا بزنید و لبه آن را به طرف داخل اتو کنید.

3- بعد از تا زدن به طرف داخل، لبه آن را از فاصله 3 میلی متری بدوزید.