چگونگی دوخت بندینک

اگر از بندینک های آماده استفاده نمیکنید،میتوانید یک نوار به عرض 1 سانتی متر و به طولی که میخواهید،دولا کنید و به فاصله 0/5 سانتی متر از لبه،آن را چرخ کاری کنید و یک سر آن را بدوزید و از رو برگردانید.(ضخامت بندک ها بستگی به سلیقه شما دارد.)بعد به اندازه مورد نظر،بندک ها را قیچی کنید و روی محلی که میخواهید بدوزید،و به فاصله های مساوی سنجاق بزنید.سپس سجاف را روی آن قرار دهید،طوری که دو روی آن مقابل هم قرار گیرد و آن را باهم چرخ کنید.سجاف را به داخل برگردانید و کوک بزنید و روی آن را اتو کنید.

 

طریقه دوخت بندینک شلوار

نوار مخصوص بندک را دولا کرده و از طرف پشت پارچه بدوزید و سپس به رو برگردانید و دوطرف لبه آن را چرخکاری کنید.بعد نوار را به اندازه دلخواه ببرید و روی محل مورد نظر در روی کمر شلوار یا دامن سنجاق بزنید.سرکمر را روی آن قرار داده و چرخ کنید.سرکمر را به طرف داخل شلوار برگردانید و آن را از وسط تا زده و لبه پایین را 0/5 سانتی متر تا زده و چرخ کنید.بندک ها را به طرف لبه بالای کمر برگردانید و نوک آن را تا زده و به لبه کمر سنجاق بزنید و سپس روی آن را چرخ کنید.