چگونگی شناخت الیاف تشکیل دهنده پارچه

یکی از راه های تشخیص الیاف طبیعی از مصنوعی سوزاندن نخ پارچه است.الیاف طبیعی میسوزند و ذغال می شوند و از خود خاکستر باقی می گذارند.اما الیاف مصنوعی از خود شکلی مانند یک توپ سخت باقی می گذارند.همه الیاف نخی/کتان وریون سلولزی هستند ویکنواخت و شبیه هم میسوزند.همچنین الیاف پشمی و ابریشمی نیز مانند هم میسوزند.پارچه هایی که با رنگ های مختلف رنگ شده اند نیزنوع سوختن آن ها با پارچه بدون رنگ آن تفاوت دارد.فرضا ممکن است پارچه ای کتان باشد اما رنگی که به پارچه زده شده باعث کمی تغییر درآن شود.چند تار نخ پارچه را جدا کنید سپس بوسیله شعله آزمایش کنید جنس پارچه هایی را که مختلط هستند به آسانی بوسیله آتش زدن نمیشود تشخیص داد.

1- نخ.کتان وریون: الیاف این نوع پارچه ها با یک روشنایی کم میسوزد و بوی کاغذ سوخته را میدهند و یک خاکستر نرم و خاکستری از خود باقی میگذارند.

2- پشم وابریشم: این پارچه ها الیاف آنها به آهستگی میسوزد و ذغال میشوند و بوی موی سوخته را میدهند.

3- پولی استر.نایلون ودیگرمواد مصنوعی: الیاف این پارچه ها روی آتش وخیلی نزدیک به آن می سوزند و ازبین میروند و بوی مواد شیمیایی میدهد.واز خود خاکستر به شکل توپ سختی باقی می گذارد.

4- پارچه های پلاستیکی: الیاف این پارچه ها بر روی شعله میسوزد وآب میشود وحتی بعداز اینکه از روی شعله برداشته شود به آب شدن تا زمانی که حرارت دارد ادامه می دهند و از خود یک گلوله سخت باقی میگذارند. همچنین یکی دیگر از راه های تشخیص آن این است که اگر داخل یک محلول که ماده اصلی آن استون باشد گذاشته شود آب میشود.