چگونگی مدل دادن به گلبرگ ها به صورت گل

1- ابتدا گلبرگ ها را از ساقه جدا کرده و فنر های آن رابردارید.

2- یک گلبرگ را لوله کرده و به آن شکل غنچه دهید،طول قسمت پایین را بدوزید واز آن مانند یک غنچه و یا گلبرگ مرکزی استفاده کنید.برای شروع،جهت درست کردن گل،گلبرگ دیگری را اطراف گلبرگ مرکزی،حدود 0/5 سانتی متر بالاتر بپیچانید.

3- به همان روشی که گفته شد چند گلبرگ دیگر را دور گلبرگ مرکزی بپیچانید.

4- قسمت پایین گلبرگ ها را به طور عرضی با چرخ و یا دست جهت ثابت ماندن گلبرگ ها،بدوزید.

5- گلبرگ ها را با دست باز کنید و شکل دهخواه خود را به آن بدهید. از مرکز گل شروع کرده و به طرف خارج آن بروید. گلبرگ ها را دوتا دوتا به هم با چند دوخت ریز،ثابت کنید.

6- قسمت اضافه پایین گلبرگ ها را کمی نزدیک به دوخت قیچی کنید و روی لباس در محل دلخواه بدوزید.

7- یک یا دو تا از گلبرگ های خارجی را به طرف عقب برگردانید و روی قسمت لبه گلبرگ ها،جهت مانع شدن از افتادگی وشل بودن،روی لباس خیلی ظریف بدوزید.

8- یک یا دوتا از گلبرگ های خارجی را زیر گل تا بزنید و روی آن را به لباس طوری بدوزید که قسمت انتهای گل دیده نشود.