چگونگی وصل کردن آستری به لباس

1- بر روی الگو، به قسمت لبه دوخت پهلو،15 سانتی متر اضافه کنید. از تکه های جلو وپشت لباس، آستری تهیه کنید. به تمام قسمت هایی که باید دوخته شود، مانند پهلو ها، سرشانه و همچنین وسط جلو و پشت، 1 سانتی متر اضافه کنید. بدین ترتیب به آستری در مجموع 25 سانتی متر بیشتر نسبت به لباس اضافه شده است.

2- تمام قسمت های آستر و پارچه را در قسمت سرشانه و پهلو ها، لبه به لب با سنجاق به هم وصل کنید. آن قسمتی را که روی آستری اضافه کردید را آزاد بگذارید.

3- پارچه و آستری را باهم از 5 میلی متری لبه بدوزید. دور سر آستین، یقه و لبه پایین لباس را آزاد بگذارید. لبه های دوخته شده را به طرف آستری اتو کنید.

4- بعد از اتو زدن کار را به طرف رو برگردانید و قسمت دوخت را از طرف رو اتو کنید، طوری که روی لباس صاف و بدون چین خوردگی باشد. آن مقداری را که روی آستر در قسمت دوخت پهلو و سر شانه اضافه کردید در مرحله بعدی داخل دوخت میرود.

5- تکه های جلو وپشت بالاتنه را از فاصله 15 سانتی متری پارچه به هم بدوزید. لبه اضافه آستر، صاف و اتو شده به داخل دوخت رفته است. بعد از دوخت درز را از وسط بازکنید و روی آن را اتو کنید.