محکم کردن چاک دامن یا محل دکمه ها

چاک دامن و دکمه هایی که درقسمت پایین جلو لباس دوخته میشوند.اگر محکم کاری نشوند خطر کنده و پاره شدن را دارند و به لباس آسیب وارد میکنند.بعضی کارها است که از خطر پارگی و خراب شدن لباس جلوگیری میکند.دوختن قزن فلزی از طرف پشت دامن،در قسمت بالا،از جایی که درز باز چاک شروع میشود،از کشیدگی درز چاک و پاره شدن آن جلوگیری میکند. همچنین برای محک کردن جادکمه پایین جلو لباس،میتوانید دور تا دور جا دکمه را چرخ کاری کنید . بدلیل اینکه جادکمه هایی که در پایین لباس هستند،اگرچه تقریبا بدون استفاده میباشد،اما چون در این قسمت، لباس در معرض کشش و حرکت قرار دارد جادکمه اغلب پاره میشود. با این روش به مقاومت آن کمک میکنید.

محکم کردن چاک لباس:

یک بندینک فلزی از طرف پشت لباس،ابتدای چاک قرار داده و بدوزید.سعی کنید دوخت را طوری انجام دهید که از طرف روی لباس دیده نشود.

محکم کردن آخر جادکمه:

تمام دکمه ها را بجز دکمه آخری ببندید. با دوخت ریز و مستقیم اطراف جادکمه را چرخ کنید.